කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර‍ය

කරණීය මත්ථ කුසලේන

යං තං සන්තං පදං අභිසමෙච්ච,

සක්කෝ උජූච සූජූච

සුවචෝ තස්ස මුදු අනතිමානි.

.

සන්තුස්සකෝ ච සුභරෝ ච

අප්ප කිච්චෝ ච සල්ලහුක වුත්තී,

සන්තින්ද්‍රියෝ ච නිපකෝච

අප්පගබ්භෝ කුලේසු අනනුගිද්ධෝ

.

න ද ඛුද්ධ සමාචරේ

කිඤ්චි යේන විඤ්ඤූ පරේ උපවදෙය්යුං,

සුඛිනෝ වා ඛෙමිනෝ හොන්තු

සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා.

.

යේ කේචි පාණ භූතත්ථි

තසා වා ථාවරා වා අනවසේසා,

දීඝාවා යේ මහන්තා වා

මජ්ඣිමා රස්ස කානුක ථූලා.

.

දිට්ඨා වා යේව අද්දිට්ඨා

යේ ච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ,

භූතා වා සම්භවේසී වා

සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා.

.

න පරෝ පරං නිකුබ්බේථ

නාති මඤ්ඤේථ කත්ථ චිනං කඤ්චි,

බ්‍යාරොසනා පටිඝසඤ්ඤා

නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡෙය්‍ය.

.

මාතා යථා නියං පුත්තං

ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛෙ,

ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු

මානසං භාවයේ අපරිමාණං

.

මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මිං

මානසං භාවයේ අපරිමාණං,

උද්ධං අධෝ ච තිරියඤ්ච

අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං

.

තිට්ඨං චරං නිසින්නෝ වා

සයානෝ වා යාවතස්ස විගතමිද්ධෝ.

ඒතං සතිං අධිට්ඨෙය්‍ය

බ්‍ර‍හ්ම මේතං විහාරං ඉධමාහු.

.

දිට්ඨිඤ්ච අනුපගම්ම සීලවා

දස්සනේන සම්පන්නෝ,

කාමේසු විනෙය්ය ගේධං

නහි ජාති ගබ්භසෙය්යං පුනරේතී”ති.