සංවේගවත්ථු අට

“භාවෙත්වා චතුරාරක්ඛා-ආවජ්ජෙය්‍ය අනන්තරං,

මහාසංවේග වත්ථූනි-අට්ඨ අට්ඨිතවීරියෝ.”

.

“ජාති ජරා ව්‍යාධි චුතී අපායා,

අතීත අප්පත්තක වට්ට දුක්ඛං,

ඉදානි ආහාර ගවෙට්ඨි දුක්ඛං,

සංවේග වත්ථූනි ඉමානි අට්ඨ”

.

පාතෝ ච සායම්පි චෙව ඉමං විධිඤ්ඤු

ආසේවතේ සතතමත්ථ හිතාභිලාසී

පප්පෝති සෝති විපුලං හතපාරිපන්ථෝ

මොක්ඛං සුඛං මුනිවිසට්ඨමතං සුඛෙනචා”ති.