පින් දීම

එත්තාවතා ච අම්හේහි - සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං,

සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු - සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා

.

එත්තාවතා ච අම්හේහි - සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං,

සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු - සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.

.

සබ්බේ සත්තා ච භූතා ච හිතා ච අහිතා ච මේ

අනුමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං - පාපුණන්තු සිවං පදං

.

පුරත්ථිමස්මිං දිසාභාගේ - සන්තිභූතා මහිද්ධිකා

තේපි අම්හේනුරක්ඛන්තු - ආරෝග්‍යෙන සුඛෙන ච.

.

දක්ඛිණස්මිං දිසා භාගේ - සන්ති දේවා මහිද්ධිකා,

තේපි අම්හේනුරක්ඛන්තු - ආරොග්‍යෙන සුඛෙන ච.

.

පච්ඡිමස්මිං දිසාභාගේ - සන්ති නාගා මහිද්ධිකා.

තේපි අම්හේනුරක්ඛන්තු - ආරෝග්‍යෙන සුඛෙන ච.

.

උත්තරස්මිං දිසාභාගේ - සන්ති යක්ඛා මහිද්ධිකා.

තේපි අම්හේනුරක්ඛන්තු - ආරෝග්‍යෙන සුඛෙන ච.

.

පුරත්ථිමේන ධතරට්ඨෝ - දක්ඛිණෙන විරූළ්හකෝ,

පච්ඡිමේන විරූපක්ඛෝ - කුවේරෝ උත්තරං දිසං.

.

චත්තාරෝ තේ මහාරාජා - ලෝකපාලා යසස්සිනෝ,

තේපි අම්හේනුරක්ඛන්තු - ආරෝග්‍යෙන සුඛෙන ච.

.

ඉද්ධිමන්තො ච යේ දේවා - වසන්තා ඉධසාසනේ.

තේපි අම්හේනුරක්ඛන්තු - ආරෝග්‍යෙන සුඛෙන ච.

.

වෙණ්හූ ච දේවෝ ඛන්ධෝ - සුමනෝ ච විභීසණෝ,

ගාමාරක්ඛක දේවා ච - අම්හේ රක්ඛන්තු සබ්බදා.