මරණානුස්සති භාවනාව

1. “පවාතදීප තුල්යාය-සායුසන්තතියාක්ඛයං,

පරූපමාය සම්පස්සං-භාවයේ මරණස්සතිං,

.

2. මහා සම්පත්ති සම්පත්තා-යථාසත්තා මතා ඉධ,

තථා අහං මරිස්සාමි-මරණං මම හෙස්සති.

.

3. උප්පත්තියා සහේවේදං-මරණං ආගතං සදා,

මරණත්ථාය ඕකාසං-වධකෝ විය ඒසති,

.

4. ඊසකං අනිවත්තන්තං-සතතං ගමනුස්සුකං,

ජීවිතං උදයා අත්ථං-සුරියෝ විය ධාවති,

.

5. විජ්ජු බුබ්බුල උස්සාව-ජලරාජි පරික්ඛයං,

ඝාතකෝව රිපූතස්ස-සබ්බත්ථාපි අවාරියෝ,

.

6. සූයසත්ථාම පුඤ්ඤිද්ධි-බුද්ධි වුද්ධි ජිනද්වයං,

ඝාතේසි මරණං ඛිප්පං-කාතුමාදිසකේ කථා.

.

7. පච්චයානඤ්ච වේකල්යා-බාහිරජ්ඣත්තු පද්දවා,

මරාමෝරං නිමේසාපි-මරමානෝ අනුක්ඛණං’ති.