අසුභ භාවනා

1. “අවිඤ්ඤාණසුභ නිහං - සවිඤ්ඤාණ සුභං ඉමං

කායං අසුභතෝ පස්සං - අසුභං භාවයේ සති,

.

2. වණ්ණසණ්ඨාන ගන්ධේහි - ආසයෝකාසතෝ තථා,

පටික්කූලානි කායේ මේ - කුණපානි ද්විසෝළස,

.

3. පතිතම්හාපි කුණපා - ජේගුච්ඡං කායනිස්සිතං,

ආධාරෝහි සුචී තස්ස - කායෝතු කුණපේ ඨිතං.

.

4. මීළ්හේ කිමි’ච කායෝ’යං - අසුචිම්හි සමුට්ඨිතෝ,

අන්තෝ අසුචි සම්පුණ්ණෝ - පුණ්ණවච්චකුටී විය.

.

5. අසුචි සන්දතේ නිච්චං - යථා මේදක ථාලිකා,

නානා කිමිකුලාවාසෝ - පක්ක චන්දනිකා විය.

.

6. ගණ්ඩභූතෝ රෝගභූතෝ - වණභූතෝ සමුස්සයෝ,

අතේකිච්ඡෝ’ති ජේගුච්ඡෝ - පහින්න කුණපූපමෝ’ ති.