මෙත්තා භාවනා

1. “අත්තූපමාය සබ්බේසං - සත්තානං සුඛකාමතං,

පස්සිත්වා කමතො මෙත්තං - සබ්බසත්තේසු භාවයෙ,

.

2. සුඛී භවෙය්යං නිද්දුක්ඛෝ - අහං නිච්චං අහං විය,

හිතා ච මේ සුඛී හොන්තු - මජ්ඣත්තාථ ච වේරිනෝ,

.

3. ඉමම්හි ගාමක්ඛෙත්තම්හි - සත්තා හොන්තු සුඛී සදා,

තතෝ පරඤ්ච රජ්ජේසු - චක්කවාළේසු ජන්තුනෝ.

.

4. සමන්තා චක්කවාළේසු - සත්තානන්තේසු පාණිනෝ,

සුඛිනෝ පුග්ගලා භූතා - අත්තභාව ගතා සියුං.

.

5. තථා ඉත්ථිපුමා චේව - අරියා අනරියා පි ච,

දේවා නරා අපායට්ඨා - තථා දස දිසාසුවා” ති.