බුද්ධානුස්මෘති භාවනාව

1. “බුද්ධානුස්සති මෙත්තා ච - අසුභං මරණස්සති,

ඉති ඉමා චතුරාරක්ඛා - භික්ඛුභාවෙය්ය සීලවා.

.

2. අනන්ත විත්ථාර ගුණං - ගුණතෝනුස්සරං මුනිං,

භාවෙය්ය බුද්ධිමා භික්ඛු - බුද්ධානුස්සති මාදිතෝ.

.

3. සවාසනේකිලේසේ සෝ - ඒකෝ සබ්බේ නිඝාතිය,

අහු සුසුද්ධසන්තානෝ - පූජානඤ්ච සදාරහෝ.

.

4. සබ්බකාල ගතේ ධම්මේ - සබ්බේ සම්මා සයං මුනි,

සබ්බාකාරේන බුජ්ඣිත්වා - ඒකෝ සබ්බඤ්ඤුතං ගතෝ.

.

5. විපස්සනාදි විජ්ජාහි - සීලාදි චරණෙහි ච,

සුසමිද්ධේහි සම්පන්නෝ - ගගනාභේහි නායකෝ.

.

6. සම්මා ගතෝ සුභං ඨානං - අමෝඝවචනො ච සෝ,

තිවිධස්සාපි ලෝකස්ස - ඤාණා නිරවසේසතෝ.

.

7. අනේකේහි ගුණෝඝෙහි - සබ්බසත්තුත්තමෝ අහු,

අනේකේහි උපායේහි - නරධම්මේ දමේසි ච.

.

8. එකෝසබ්බස්ස ලෝකස්ස - සබ්බ සත්තානුසාසකෝ,

භාග්ය ඉස්සරියාදීනං - ගුණානං පරමෝනිධී.

.

9. පඤ්ඤාස්ස සබ්බධම්මේසු - කරුණාසබ්බජන්තුසු,

අත්තත්ථානං පරත්ථානං - සාධිකා ගුණජෙට්ඨකා.

.

10. දයාය පාරමී චිත්වා - පඤ්ඤායන්තාන මුද්ධරී,

උද්ධරී සබ්බධම්මේ ච - දයායඤ්ඤේ ච උද්ධරි

.

11. දිස්සමානෝපි තාවස්ස - රූපකායෝ අචින්තියෝ

අසාධාරණ ඤාණඩ්ඪෙ - ධම්මකායේ කථාවකා”ති.