මෙත්තා භාවනා ගාථා

1. පුඤ්ඤේනානේන මේ යාවජීවං සබ්බත්ථ සබ්බදා,

සුඛීභවෙය්‍යං නිද්දුක්ඛො අඛ්‍යාපජ්ඣෝ භවෙය්‍යහං.

.

2. මය්හං හිතා ච වේරා ච මජ්ඣත්තා සබ්බ පාණිනෝ,

සුඛී අවේරා නිද්දුක්ඛා අඛ්‍යාපජ්ඣා ච හොන්තු තේ.

.

3. තථා අස්මිං ඝරාරාමේ ගාමපබ්බතපාදපේ,

රජ්ජේ “පි” මස්ස දීපස්ස ගාමක්ඛෙත්ත වනාදිසු.

.

4. චක්ඛවාළස්සි “මස්සා” පි මහාදීප චතුස්වපි,

ද්විසහස්ස ඛුද්දදීපේසු තේසුගාමාදිකේසු ච.

.

5. තථා සමන්තානන්තේසු චක්කවාළේසු තේසුපි,

හෙට්ඨා අවීචිතෝ යාවභවග්ගා දසදිසාසුපි.

.

6. ඛත්තියා බ්‍රාහ්මණා වෙස්සා සුද්දා චණ්ඩාල පුක්කුසා,

මනුස්සා අමනුස්සා ච සුපණ්ණා ච අසේසකා.

.

7. සබ්බේ අපාද ද්විපදා චතුප්පාද බහුප්පදා,

තේසු භූතේසු සබ්බේසු පුමා සබ්බාපි ඉත්ථියෝ.

.

8. සබ්බේ දිට්ඨා අදිට්ඨා ච සබ්බේ දිඝා ච රස්සකා,

සබ්බේ සුඛුම ථුලා ච හීන මජ්ඣිම උත්තමා.

.

9. දූරට්ඨා’පි අදූරට්ඨා සන්තිකට්ඨා ච කේවලා,

යේ පඤ්ච ගතිකා සත්තා සබ්බේ තේ චතුයෝනිකා

.

10. යේ සබ්බේ පාණිනෝ ජීවා භූතා සත්තා ච සබ්බදා,

සුඛී අවේරා නිද්දුක්ඛා අඛ්‍යාපජ්ඣා ච හොන්තු තේ.

.

11. නාගා ච සබ්බේ පාතාලේ අසුරාචා’ සුරේ පුරේ,

නරකේ යමරාජානෝ නේරයිකා විඝාතිනෝ.

.

12. තිරච්ඡානගතා සබ්බේ පේතා පේත භවේසු ච,

අසුරකායා ච සබ්බේ ච සබ්බේ ච භූ නිස්සිතාපි ච.

.

13. සුඛිතා හොන්තු නිද්දුක්ඛා අවේරා ච අනාමයා,

දීඝායුකා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියා පප්පොන්තු නිබ්බුතිං.

.

14. විහාරේසු ච සබ්බේසු චේතියේ පටිමාඝරේ,

බෝධිරුක්ඛෙසු සබ්බේසු සේසරුක්ඛෙ වනේසු ච.

.

15. පබ්බතේසු ච සබ්බේසු කන්දරේ නිජ්ඣරේ තථා,

නදී ගංගා තටාකේසු වාපි පොක්ඛරණීසු ච.

.

16. ජලාසයේසු සබ්බේසු සමුද්දේසු ච දේවතා,

සබ්බේපි දේවතා නාගා සබ්බේ සත්තා ජලාසයා.

.

17. සුඛිතා හොන්තු නිද්දුක්ඛා අවේරා ච අනාමයා,

දීඝායුකා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියා පප්පොන්තු නිබ්බුතිං.

.

18. ථලාසයා ච සබ්බේහි සබ්බේ සත්තා වනාසයා,

රුක්ඛෙසු දේවතා සබ්බා විමාන වන දේවතා.

.

19. සුඛිතා හොන්තු නිද්දුක්ඛා ආවේරාච අනාමයා,

දීඝායුකා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියා පප්පොන්තු නිබ්බුතිං.

.

20. භුම්මට්ඨා දේවතා සබ්බා ආකාසට්ඨා ච දේවතා,

චාතුම්මහාරාජිකා ච තාවතිංසා ච දේවතා.

.

21. යාමා ච තුසිතා දේවා නිම්මාණරතිනෝ පි ච,

පරේහි නිම්මිතා සබ්බා දේවා ච වසවත්තිනෝ.

.

22. සබ්බේ බ්‍ර‍හ්මපාරිසජ්ජා තථා බ්‍ර‍හ්මපුරෝහිතා,

මහා බ්‍ර‍හ්මා පරිත්තාභා අප්පමාණාහ නාමකා.

.

23. ආභස්සරා ච බ්‍ර‍හ්මානෝ පරිත්තසුභ නාමකා,

අප්පමාණ සුභාචේව සුභකිණ්ණක නාමකා.

.

24. වේහප්ඵලා සඤ්ඤසත්තා අවිහාතප්පිකාපි ච,

සුදස්සා ච සුදස්සී ච අකනිට්ඨා ච රූපිනෝ.

.

25. අකාසානඤ්චායතන විඤ්ඤාණඤ්චායතනානිච

ආකිඤ්චඤ්ඤායතන නේවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤිනෝපිච.

.

26. සබ්බේපි තේ බහූ සත්තා පාණභූතා ච පුග්ගලා,

සුඛිතා හොන්තු නිද්දුක්ඛා අවේරා ච අනාමයා.

.

27. යේහි යා සුඛසම්පත්ති අලද්ධානං ලභන්තු තෙ,

ථිරා ච හොන්තු ලද්ධාය සුඛසම්පත්තියා සදා.

.

28. විජ්ජා සම්පත්ති භෝගෙහි පවඩ්ඪන්තු යසස්සිනෝ,

පරිවාර බලප්පත්තා භයෝ’ පද්දව වජ්ජිතා.

.

29. සුඛිලා සුඛ සම්භාසා අඤ්ඤමඤ්ඤං හිතේසිනෝ,

මෝදන්තු සුඛිතා සබ්බේ මාකඤ්චි පාපමාගමා.

.

30. සද්ධා පාමොජ්ජ බහුලා දානසීල බහුස්සවා,

ගුණභූසිතසන්තානං ආයුං පාලෙන්ත්වනාමයා.

.

31. සම්මාදිට්ඨිං පුරෝධාය සද්ධම්ම පටිපත්තියා,

ආරාධෙන්තු හිතෝපාය මච්චන්ත සුඛ සාධනං.

.

32. ඉති නානප්පකාරේන සත්තේසු හිත මානසං,

මාතා ච පියපුත්තම්හි පවත්තෙය්යං නිරන්තරං.

.

33. භවග්ගුපාදාය අවීචි හෙට්ඨතෝ,

එත්ථන්තරෙ සත්ත කායූපපන්නා,

රූපී අරූපී ච අසඤ්ඤි සඤ්ඤිනො

දුක්ඛාපමුඤ්චන්තු ඵුසන්තු නිබ්බුතිං.

.

34. ඉමම්හි මෙත්තං පටිවාස රඤ්ඤෝ

භාවෙති පාතෝ ච දිවා ච රත්තිං,

සුඛං සුපච්චේ සුඛං පබුජ්ඣතී

සුත්තේසු පාපං සුපිනං න පස්සති.

.

35. පියෝ ච සෝ හොති නරාමරානං

රක්ඛන්ති තං දේවගණාපි නිච්චං,

පරප්පයුත්තා ච විසග්ගිසත්ථං,

න තම්පි ඛාධෙතු මලං සදාපි.

.

36. චිත්තං සමාධිං තුවටඤ්ච ගච්ඡති

වණණෝමුඛෙවස්ස ච විප්පසීදති,

අමූළ්හකො යේව කරොති කාලං

ආයුක්ඛයේ බ්‍ර‍හ්ම නිවාස ගාමිණී,

.

37. අස්මිං විහාර ඝරපබ්බත රුක්ඛගාමේ

සබ්බේසු දීප නගරේසුපි චක්කවාළේ,

දේවාසුරා ගරුඩ රක්ඛස නාග යක්ඛා

රක්ඛන්තු මං සකනුභාව බලේන නිච්චං.