චෛත්‍ය වන්දනාව

චෛත්‍ය වන්දනාවට යන පින්වතා විසින් මළුවට පිවිසෙන තැනදී සිටගෙන දොහොත් නඟා වැඳ චෛත්‍ය සමීපයට ගොස් පසඟ පිහිටුවා තුන්වරක් වැඳ නැඟිට චෛත්‍ය දෙසට දොහොත් නඟා වැඳගෙන පිදීමට මල් ඇති නම් මල් අතට ගෙන කුඩා චෛත්‍යයක නම් තුන් වටයක් ද මහා චෛත්‍යයක නම් එක් වටයක් ද ගොස් මලසුනෙහි මල් තබා නැවත ද පසඟ පිහිටුවා වැඳ මේ ගාථාව කියා මල් පුදන්න.

චෛත්‍යයට මල් පිදීම

අනන්තගුණ වණ්ණස්ස - සුද්ධසීලසුගන්ධිනෝ,

චේතියං ලෝකනාථස්ස - පුප්ඵෙනේතෙන පූජයේ

අනන්ත ගුණ නමැති වර්ණ ඇත්තා වූ ශුද්‍ධ වූ ශීල සුගන්ධය ඇත්තා වූ ලෝකනාථයන් වහන්සේගේ චෛත්‍යයට මේ මල් පූජා වේවා.

චෛත්‍ය වන්දනාව

සබ්බ පාප විසුද්ධස්ස - අනන්ත ගුණ ධාරිනෝ,

නමාමි ලෝකනාථස්ස - සාදරං ධාතුචේතියං.

සකල පාපමලයෙන් පවිත්‍ර‍ වූ අනන්ත ගුණ දරන්නා වූ ලෝකනාථයන් වහන්සේගේ ධාතු චෛත්‍යය ආදරයෙන් වඳිමි.