බෝධි වන්දනාව

චෛත්‍යය වැඳ බෝධීන් වහන්සේ වෙත යා යුතු ය. එහි ගොස් පසඟ පිහිටුවා වැඳ ප්‍ර‍දක්ෂිණා කොට අසුනෙහි මල් තබා මේ ගාථාව කියා පූජා කරන්න.

බෝධීන්වහන්සේට මල් පිදීම

සේවිතං ධම්මරාජෙන - පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං

පූජේමි බෝධිරාජානං - පුප්ඵෙනෙතෙන සාදරං.

ධර්මරාජයන් වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් සම්‍යක් සම්බෝධියට පැමිණීම පිණිස සේවනය කරන ලද්දා වූ බෝධිරාජයන් වහන්සේට මේ මල් ආදරයෙන් පූජා කරමි. පූජා වේවා.

බෝධි වන්දනාව

සේවිතං ධම්මරාජේන - නර දේවේහි පූජිතං,

වන්දාමි බෝධිරාජානං - නිබ්බාන සුඛ දායකං.

ධර්මරාජයන් වහන්සේ විසින් සේවනය කරන ලද්දා වූ බොහෝ දෙවි මිනිසුන් විසින් පුදනු ලබන්නා වූ වඳින පුදන ජනයාට නිවන් සුවය ගෙන දෙන්නා වූ බෝධිරාජයන් වහන්සේ වඳිමි.

පැරණි බෝධි වන්දනා ගාථා

යස්ස මූලේ නිසින්නෝව - සබ්බාරිවිජයං අකා,

පත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්ථා - වන්දේ තං බෝධිපාදපං.

.

ඉන්දනීල වණ්ණ පත්ත සේත ඛන්ධ භාසුරං,

සත්ථු නෙත්ත පංකජාහි පූජිතග්ග සාදතං,

අග්ග බෝධි නාම වාම දේවරුක්ඛ වණ්ණිතං,

තං විසාල බෝධිපාදපං නමාමි සබ්බදා.

මෙසේ බෝධි වන්දනා කොට මෙතෙක් රැස් කළ සියළු පින් ලෝසසුන් රක්නා දෙවියන්ට හා මියගිය ඥාතීන්ට ද සකල සත්ත්වයන්ට ද අනුමෝදන් කරවනු.