සන්ධිත්‍ර‍ය මේ සටහනින් බලා ගත යුතු

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා

සඞ්ඛාරාපච්චයා -

හේතු ඵල

සන්ධිය

- විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං

නාමරූපපච්චයා සලායතනං

සළායතනපච්චයා පස්සෝ

ඵස්සපච්චයා වේදනා

වේදනාපච්චයා -

ඵල හේතු

සන්ධිය

- තණ්හා

තණ්හාපච්චයා උපාදානං

උපාදානපච්චයා භවො

භවපච්චයා -

හේතු ඵල

සන්ධිය

- ජාති

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං සෝක පරිදේවදුක්ඛදෝමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති