සුවඳ දුම් පිදීමේ අනුසස් දසය

“ධූපං දත්වාන සුගතෙ සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

දසානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

සුගන්ධදෙහො යසවා සීඝපඤ්ඤො ච කිත්තිමා

තික්ඛපඤ්ඤො භූරිපඤ්ඤො හාසගම්භීරපඤ්ඤවා

-

වෙපුල්ලජවනපඤ්ඤො සංසරන්තො භවාභවෙ,

තස්සෙව වාහසාදානි පත්තො සන්ති සුඛං සිවං”

බුදුනට ද සඟනට ද දුම් පුදා කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් දසයක් ලබමි. සුවඳ විහිදෙන සිරුර ඇත්තෙමි. යශස් ඇත්තෙමි. වහා අවබෝධ වන නුවණ ඇත්තෙමි. කීර්ති ඇත්තෙමි. තියුණු නුවණ ඇත්තෙමි. භූතාර්ථය දන්නා නුවණ ඇත්තෙමි. හාස ප්‍රඥාව ඇත්තෙමි. ගම්භීර ප්‍රඥාව ඇත්තෙමි. පැතුරුණා වූ ප්‍රඥාව ඇත්තෙමි. ජවන ප්‍රඥා ඇත්තෙමි. ඒ කුශලයේ හේතුවෙන් ශාන්ත සුවය වූ නිවනට පැමිණියෙමි.