ආහාර පාන දීමේ අනුසස් දසය

"අන්තං පානංච දත්වාන බුද්ධෙ සංඝෙ ගණුත්තමෙ

දසානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

ආයුවා බලවා ධීරො වණ්ණවා යසවා සුඛී

ලාභි අන්නස්ස පානස්ස සූරො පඤ්ඤාණවා සදා

ඉමෙ ගුණෙ පටිලභෙ සංසරන්තො භවේ අහං"

බුදුනට ද සඟනට ද ආහාර පාන පුදා කර්මයට අනුරූප අනුසස් දසයක් ලබමි. බොහෝ ආයු ඇත්තේ වෙමි. බලවත් වෙමි. ධෛර්‍ය්‍ය ඇත්තේ වෙමි. වර්ණ ඇත්තේ වෙමි. යශස් ඇත්තේ වෙමි. සුව ඇත්තේ වෙමි. ආහාර පාන ලබන්නේ වෙමි. ශූර වෙමි. නුවණැති වෙමි. භවයෙහි හැසිරෙන්නා වූ මම මේ අනුසස් ලබමි.