දී ආදිය දීමේ අනුසස්

"දධිං දත්වාන සම්පන්නං බුද්ධෙ සංඝෙ ගණුත්තමෙ

භූඤ්ජාමි අමතං විත්තං වරං කායගතා සතිං

-

වණ්ණගන්ධ රසොපෙතං මධුං දත්වා ජිනෙ ගණෙ

අනූපමං අතුලියං පිවෙ මුත්තිරසං අහං

-

යථාභුතං රසං දත්වා බුද්ධෙ සංඝෙ අනුත්තරෙ

චතුරො ඵලෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම"

බුදුනට ද සඟනට ද යහපත් වූ දී පුදා උතුම් ධනය වූ කායගතා සතිය වළඳමි. වර්ණගන්ධ රසයෙන් යුක්ත වූ මී බුදුනට සහ සඟනට දී අතුල්‍ය අනූපම වූ විමුක්තිරසය මම වළඳමි. බුදුනට ද සඟනට ද රස දී මාගේ කර්මයට අනුරූප පරිදි සතර ඵලය ලබමි.