දානයේ ප්‍රභේද

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightත්‍රිවිධ දානය
keyboard_arrow_rightචතුර්විධ දානය