මුව පිරිසිදු කරන දෑ දීමේ අනුසස් පස

"මුඛසොධනකං දත්වා බුද්ධෙ සංඝෙ ගණුත්තමෙ,

පඤ්චානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

විසුද්ධකණ්ඨො මධුරසරො කාසසාසවිවජ්ජිතො

උප්පලගන්ධො මුඛතො උපවායති මෙ සදා"

බුදුනට ද සඟනට ද මුව පිරිසිදු කරන වස්තූන් දී කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් පසක් ලබමි. පිරිසිදු උගුර ඇත්තේ වෙමි. මිහිරි හඬ ඇත්තේ වෙමි. කාශශ්වාස නැත්තේ වෙමි. මාගේ මුවින් හැම කල්හිම මානෙල් මල් සුවඳ හමයි.