තෙල් ගිතෙල් පිදීමේ අනුසස් පස

"සප්පිතෙලං ච දත්වාන සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

පඤ්චානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

ථාමවා රූපසම්පන්නො පහට්ඨතනුජො සදා

අව්‍යාධි විසදො හොමි සප්පි තෙලස්සිදං ඵලං"

ගිතෙල් හා තෙල් සංඝයාහට පුදා කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් පසක් ලබමි. බල ඇත්තේ වෙමි, රූප සම්පත් ඇත්තේ වෙමි. සතුටු වූ දරුවන් ඇත්තේ වෙමි. රෝග නැත්තේ වෙමි. පිරිසිදු වෙමි. මෙය ගිතෙල් හා තෙල්වල ඵලය ය.