පා පුටු දීමේ අනුසස් දෙක

"පාදපීඨෙ ජිනෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

ද්වානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

ලභාමි බහුකේ යානෙ පාදපීඨස්සිදං ඵලං

දාසිදාසා ච භරියා යෙචඤ්ඤෙ අනුජීවිනො

සම්මා පරිවරන්තෙ මං පාදපීඨස්සිදං ඵලං"

බුදුනට ද සඟනට ද පා පුටු පුදා කර්මයට අනුරුප වූ අනුසස් දෙකක් ලබමි. බොහෝ යානයන් ලබමි. එය පා පුටු පිදීමේ ඵලය ය. දාසදාසියෝ ද, භාර්‍ය්‍යාවෝ ද, මා නිසා ජීවත් වන අන්‍යයෝ ද මා හට මැනවින් උවටැන් කෙරෙති. එය පා පුටු දීමේ ඵලය ය.