පිදුරු බිසි පිදීමේ අනුසස් දෙක

"පළාලපීඨෙ ජිනෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

ද්වානිසංසෙ අනුභොමි කම්මනුච්ඡවිකෙ මම

-

සොවණ්ණමයෙ මණිමයෙ දන්තසාරමයෙ බහු

පල්ලංකසෙට්ඨෙ වින්දාමි පලාලපීඨස්සිදං ඵලං"

බුදුනට ද සඟනට ද පිදුරු බිසි පුදා කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් දෙකක් ලබමි. රනින් කළා වූ ද, මිණියෙන් කළා වූ ද, දළයෙන් හා හරයෙන් කළා වූ ද, බොහෝ වූ උසස් පර්‍ය්‍යංකයන් ලබමි. මෙය පලාල පීඨ දානයාගේ ඵලය ය.