පුටු පිදීමේ අනුසස් සය

"පීඨකෙ සුගතෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

පඤ්චා නිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම.

-

උච්චෙ කුලෙ පජායාමි මහාභොගො භවාමහං,

සබ්බේ මං අපචායන්ති කිත්ති අබ්භුග්ගතා මම

-

කප්පසත සහස්සානි පල්ලංකා චතුරස්සකා

පරිවාරෙන්ති මං නිච්චං සංවිභාගරතො අහං."

බුදුනට ද සඟනට ද පුටු පුදා කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් පසක් ලබමි. මම උසස් කුලයෙහි උපදිමි. මහා භෝග ඇත්තේ වෙමි. සියල්ලෝ ම මට ගරු කෙරෙති. මාගේ කීර්තිය පැන නැංගේ ය. කල්ප ලක්‍ෂයක් මුළුල්ලෙහි පුටු මා පිරිවරයි. මම දීමේ ඇලුණෙමි.