නස්‍ය කිරීමේ උපකරණ පිදීමේ අනුසස් අට

"නත්ථුකෙ සුගතෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

අට්ඨානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

සද්ධං සිලං හිරිං චා පි අථො ඔත්තප්පියං ගුණං

සුතං චාගඤ්ච ඛන්තී ච පඤ්ඤං මෙ අට්ඨමං ගුණං"

බුදුනට ද සඟනට ද නස්‍ය කරන උපකරණ පුදා අනුසස් අටක් ලබමි. ශ්‍රද්ධාව ය, ශීලය ය, හිරිය ය, ඔත්තප්ප ය, ශ්‍රැතය ය, ත්‍යාගය ය, ක්ෂාන්තිය ය, ප්‍රඥාව ය යන මොහු ඒ ගුණයෝ ය.