කුඩා පිහියා හා ලොම් උදුරන අඬු දීමේ අනුසස්

"තනුධාරෙ සුනිසිතෙ සංඝෙ දත්වාන පිප්ඵලෙ

කිලෙස කන්තනං ඤාණං ලභාමි අතුලං සුචිං

-

සණ්ඩාසෙ සුගතෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

කිලෙස ලුඤ්චනං ඤාණං ලභාමි අතුලං සුචිං"

තුනී ධාරා ඇති තියුණු කරන ලද්දා වූ පිහියා සඟනට දී අතුල්‍ය වූ පරිශුද්ධ වූ කෙලෙස් සිඳිනා නුවණ ලබමි. බුදුනට ද මහා සඟනට ද ලොම් උදුරන අඬු පුදා අතුල්‍ය වූ පරිශුද්ධ වූ කෙලෙස් උදුරන නුවණ ලබමි.