අඳුන් නළ දීමේ අනුසස්

"අඤ්ජන නාළියෝ දත්වා බුද්ධෙ සංඝෙ ගණුත්තමෙ,

පඤ්චානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම.

-

සබ්බලක්ඛණ සම්පන්නො ආයු පඤ්ඤා සමාහිතො

සබ්බායාස විනිම්මුත්තො කායො මේ හොති සබ්බදා"

බුදුනට ද සඟනට ද අඳුන් නළ දී අනුසස් පසක් ලබමි. මාගේ ශරීරය සෑම කල්හි සර්වලක්ෂණයෙන් යුක්ත වෙයි. ආයුෂයෙන් හා ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වෙයි. සකලායාසයෙන් මිදුණේ වෙයි.