යතුරු හා යතුරු කොපු පිදීමේ අනුසස්

"කුඤ්චිකෙ සුගතෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ,

ධම්මද්වාර විවරණං ලභාමි ඤාණ කුඤ්චිකං

-

කුඤ්චිකානං ඝරෙ දත්වා බුද්ධෙ සංඝෙ ගණුත්තමෙ,

ද්වානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම.

අප්පකොධො අනායාසො සංසරන්තො භවෙ අහං"

බුදුනට ද සඟනට ද යතුරු පුදා ධර්මද්වාරය විවෘත කරන ඥානය නැමති යතුර ලබමි. යතුරු තබා ගන්නා කොපු දී අනුසස් දෙකක් ලබමි. ක්‍රෝධය මඳවූයේ වෙමි. වෙහෙස නැත්තේ වෙමි.