බෙහෙත් අඳුන් පිදීමේ අනුසස් අට

"ඔසධං අඤ්ජනං දත්වා බුද්ධෙ සංඝෙ ගණුත්තමෙ,

අට්ඨානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම.

-

විසාල නයනො හොමි සෙත පීත සලොහිතො

අනාවිල පසන්නක්ඛො සබ්බරොග විවජ්ජිතො.

-

ලභාමි දිබ්බනයනං පඤ්ඤාචක්ඛුං අනුත්තරං

ඉමෙ ගුණෙ පටිලභෙ තස්ස නිස්සන්දතො අහං"

බුදුනට ද සඟනට ද බෙහෙත් අඳුන් (ඇස් බෙහෙත්) පුදා මාගේ කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් අටක් ලබමි. මහත් නෙත් ඇත්තේ වෙමි. ඇසෙහි සුදු කහ රතු පැහැයන් මනා කොට ඇත්තේ වෙමි. නො කැඩුනා වූ පහන් වූ ඇස් ඇත්තේ වෙමි. සියලු රෝගයෙන් මිදුණෙමි. දිවැස ලබමි. අනුත්තර ප්‍රඥාචක්ෂුස ලබමි. මම එහි අනුසස් වශයෙන් මේ ගුණයන් ලබමි.