භාජන පිදීමේ අනුසස් තුන

"භාජනෙ පරිභොගෙ ච දත්වා බුද්ධෙ ගණුත්තමෙ

තීණානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම.

-

සොණ්ණමයෙ මණිමයෙ අථො පි ඵලිකාමයෙ

ලොහිතංකමයෙ චෙව ලභාමි භාජනෙ අහං

-

භරියාදාසදාසී ච හත්ථස්සරථ පත්තිකා

ඉත්ථි පතිබ්බතා චෙව පරිභොගානි සබ්බදා

-

විජ්ජා මන්තපදෙ චෙව විවිධෙ ආගමෙ බහු

සබ්බං සිප්පං නිසාමෙමි පරිභොගානි සබ්බදා"

බුදුනට ද සඟනට ද පරිභෝග භාජන පුදා මාගේ කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් තුනක් ලබමි. රනින් කරන ලද්දා වූ ද, මිණියෙන් කරන ලද්දා වූ ද, පළිඟුවෙන් කරන ලද්දා වූ ද, පියුම්රාමිණියෙන් කරන ලද්දා වූ ද භාජන මම ලබමි. භාර්‍ය්‍යාවෝ ද දාසදාසීහු ද, ඇත්, අස්, රිය, පාබල, සේනා ද පතිවත් ඇත්තා වූ ස්ත්‍රීහු ද හැම කල්හි මාගේ පාරිභෝගයෝ වෙති. විද්‍යා ද, මන්ත්‍රයන් ද නා නා ආගමයන් ද, සියලු ශිල්ප ද උගනිමි. ඒවා හැම කල්හි මාගේ පාරිභෝගයෝ වෙති.