ආධාරකයන් පිදීමේ අනුසස්

"ආධාරකෙ ජිනෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

පඤ්චවණ්ණෙහි දායාදො අචලො හොමි කෙනෙචි.

-

යෙ කෙචි මෙ සුතා ධම්මා සතිඤාණප්පබොධනා

ධතා මෙ න විනස්සන්ති භවන්ති සුවිනිච්ඡිතා"

ආධාරක යනු පාත්‍රාදිය තබන අඩිය ය. "පඤ්ච වණ්ණෙහි දායාදෝ" මෙහි අර්ථය අනිශ්චිතය. අචලො හොමි කෙනචි, කිසිවකින් නො සැලෙමි.

සිහි නුවණ පුබුදුවන්න වූ යම් ධර්ම කෙනෙක් මා විසින් අසන ලද ද, දරන ලද ද, ඒ ධර්මයෝ මා කෙරෙහි නො නස්නාහ. මා විසින් ඒ ධර්මයෝ සුවිනිශ්චිත ය.