තලි පිදීමේ අනුසස් තුන

"ථාලකෙ සුගතෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ,

තීණානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම.

-

සොණ්ණමයෙ මණිමයෙ අථොපි ඵලිකාමයෙ,

ලොහිතංකමයෙ චෙව ලභාමි ථාලකෙ අහං

-

අස්සත්ථකෙ ඵලමයෙ අථො පොක්බර පත්තකෙ

මධුපානක සංඛෙ ච ලභාමි ථාලකෙ අහං

-

වත්තෙ ගුණෙ පටිපත්ති ආචාර කිරියාසු ච,

ඉමෙ ගුණෙ පටිලභෙ තස්ස නිස්සන්දතො අහං

ථාලක යනු තැටිවලට හා පිඟන් ආදී නො ගැඹුරු බඳුන්වලට නමෙකි. බුදුනට ද සඟනට ද තලි දී මාගේ කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් තුනක් ලබමි. රන්මුවා මිණිමුවා පළිගුමුවා පියුම්රාමිණිමුවා තලි මම ලබමි. බෝ පත් සටහන් ඇති තලි ද, ඵලයෙන් කළ තලි ද, පියුම් පත් බඳු තලි ද, මධුපානය කරන සක් ද තවත් නොයෙක් තලි ද මම ලබමි. වතෙහි ද ගුණයෙහි ද ප්‍රතිපත්තියෙහි ද ආචාර ක්‍රියාවන්හි ද මැනවින් පවතිමි. එහි ඵල වශයෙන් මේ ගුණ ලබමි. (මේ ගාථාවල අදහස විමසා ගත යුතු.)