පටි පිදීමේ අනුසස් සය

"කායබන්ධෙ ජිනෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ,

ඡානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම,

-

සමාධීසු න කම්පාමි වසී හොමි සමාධිසු,

අභෙජ්ජපරිසො හොමි ආදෙ‍ය්‍ය වචනො සදා

-

උපට්ඨිත සතී හොමි තාසො මය්හං න විජ්ජති

දෙවලොකෙ මනුස්සෙ වා අනුබන්ධා ඉමෙ ගුණෙ"

බුදුනට ද සංඝයාට ද පටි පුදා අනුසස් සයක් ලබමි. සමාධීන්හි කම්පා නොවෙමි. සමාධියෙහි වශීභාවය (හුරුපුරුදු බව) ඇත්තේ වෙමි. නො බිඳෙන පිරිස් ඇත්තේ වෙමි. හැමකල්හි අනුන් පිළිගන්නා වචන ඇත්තේ වෙමි. එළඹ සිටි සිහි ඇත්තේ වෙමි. බියක් මට නැත. දෙව්ලොව දී ද මිනිස් ලොව දී ද මේ ගුණයෝ මා හා පවත්නාහ.