අංසකඩ පිදීමේ අනුසස් තුන

"අංසබද්ධෙ ජිනෙ දත්වා සංඝෙ ගුණවරුත්තමෙ,

තීණානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

චෙතො ඤාණඤ්ච වින්දාමි සරාමි දුතියං භවං.

සබ්බත්ථ සුච්ඡවි හොමි තස්ස නිස්සන්දතො මම."

බුදුන් වහන්සේට හා සඟනට අංසකඩ පුදා මාගේ කර්මයට අනුරූප පරිදි අනුසස් තුනක් ලබමි. පරසිත් දන්නා නුවණ ලබමි. දෙවන ජාතිය ද සිහි කරමි. මාගේ ඒ කුසලයෙන් හැම කල්හි ම මනා සිවි ඇත්තේ වෙමි.