ඉදිකටු ගුලා පිදීමේ අනුසස් තුන

"සුචිඝරෙ සුගතෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ.

තීණානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම.

-

චෙතොසුඛං කායසුඛං ඉරියාපථජං සුඛං,

ඉමෙ ගුණෙ පටිලභාමි තස්ස නිස්සන්දතො අහං"

බුදුනට ද සංඝයා හට ද ඉදිකටු කොපු පුදා මාගේ කර්මයට අනුරූප වූ අනුසස් තුනක් ලබමි. චිත්ත සුඛය ද, කාය සුඛය ද, ඉරියව් පැවැත්මේ සුඛය ද යන මේ ආනිසංසයන් එයින් ලබමි.