තෙල් තබා ගන්නා බඳුන් පිදීමේ අනුසස් පස

"තෙලධරෙ සුගතෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

පඤ්චානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

සුචාරුරූපො සුගදො සුසමුග්ගත මානසො

අවික්ඛිත්ත මනො හොමි සබ්බාරක්ඛෙහි රක්ඛිතො"

බුදුන් වහන්සේට ද සඟනට ද තේලධරයන් (තෙල් බඳුන්) දී මාගේ කර්මයනට අනුරූප වූ අනුසස් පසක් ලබමි. මනා රූ ඇත්තේ ද, මනා වචන ඇත්තේ ද, උසස් සිත් ඇත්තේ ද, අවික්ෂිප්ත සිත් ඇත්තේ ද, සකලාරක්ෂාවෙන් ආරක්ෂිත වූයේ ද වෙමි.