නිය කපන අවි පිදීමේ අනුසස් පස

"නඛච්ඡෙදනෙ සුගතෙ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ,

පඤ්චානිසංසේ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම,

-

දාසි දාසෙ ගවස්සෙ ච භතකෙ ආරක්ඛකෙ බහූ

නහාපිතෙ භත්තකෙ සූදෙ සබ්බත්ථෙව ලභාමහං"

බුදුනට ද මහා සංඝයා හට ද නිය කපන ආයුධ පුදා මාගේ කර්මයට අනුකූල වූ අනුසස් පසක් ලබමි. බොහෝ වූ දාසි දාසයන් ද, ගවයන් හා අශ්වයෝ ද, ආරක්ෂක මෙහෙකරුවන් ද, කරනැවෑමියන් ද (කෙස් රැවුල් කපන්නන්) බත් පිසින්නන් ද හැම තන්හි ම ලබමි.