මෛත්‍රී භාවනා වාක්‍යය

සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා, වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, උවදුරු නැත්තෝ වෙත්වා, කෙනෙක් කෙනකුට සතුරු නො වෙත්වා, කෙනෙක් අනිකකු පහත් කොට නො සිතත්වා, අනුන් ගේ දියුණුවට අනුන් ගේ සැපයට කැමති වෙත්වා, අනුන්ට කරදර කිරීමට දුක් දීමට කැමති නො වෙත්වා.

මෙය අනුන් ගේ සිත්වලට මෛත්‍රිය බෝ කිරීම් වශයෙන් සත්ත්වයන් සුවපත් කළ හැකි භාවනා ක්‍රමයකි. අවංකව සත්ත්වයන් සුවපත් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ම මේ භාවනාව කරනු. එක ම දෙයක් නැවත නැවත කීමේ දී සිතීමේ දී සමහර විට අලස බවක් ඇති වේ. එසේ වීම වළක්වා ගැනීමට කළ යුත්තේ ප්‍රදේශ දිශාදීන් ගේ වශයෙන් සත්ත්වයන් බෙද බෙදා මෙත් වැඩීම ය. එසේ කරන කල්හි තමා වෙසෙන ගමේ හෝ නගරයේ සත්ත්වයෝ ය, රටේ සත්ත්වයෝය, ඉන් ඔබ වෙසෙන සත්ත්වයෝ ය යි සත්ත්වයන් තුන් කොටසකට බෙදා ද, උඩ ඉන්නා සත්ත්වයෝ ය, යට ඉන්නා සත්ත්වයෝ ය, සරස ඉන්නා සත්ත්වයෝ යයි තුන් කොටසකට බෙදා ද, දුර වෙසෙන සත්ත්වයෝ ය, ළඟ වෙසෙන සත්ත්වයෝ ය යි දෙ කොටසකට බෙදා ද, දු‍ටු සත්ත්වයෝ ය, නුදු‍ටු සත්ත්වයෝ යයි දෙ කොටසකට බෙදා ද, කුඩා සත්ත්වයෝ ය, මහා සත්ත්වයෝ ය, මධ්‍යම සත්ත්වයෝ යයි තුන් කොටසකට බෙදා ද, මෙත් වැඩීම කළ යුතු ය. තමා කැමති සැටියට තවත් නොයෙක් ක්‍රමවලට බෙදා ද මෙත් වැඩීම කළ හැකිය.