විස්තර වශයෙන් භාවනා කිරීමේ ක්‍රමය

මේ ගමේ සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා, වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, උවදුරු නැත්තෝ වෙත්වා, කෙනෙක් කෙනකුට සතුරු නොවෙත්වා, කෙනෙක් අනිකකු පහත් කොට නො සිතත්වා, අනුන්ගේ දියුණුවට අනුන්ගේ සැපතට කැමති වෙත්වා, අනුන්ට කරදර කිරීමට දුක් දීමට නො කැමති වෙත්වා!

මේ රටේ සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා, වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, උවදුරු නැත්තෝ වෙත්වා, කෙනෙක් කෙනකුට සතුරු නොවෙත්වා, කෙනෙක් අනිකකු පහත් කොට නො සිතත්වා, අනුන්ගේ දියුණුවට අනුන්ගේ සැපතට කැමති වෙත්වා, අනුන්ට කරදර කිරීමට දුක් දීමට නො කැමති වෙත්වා!

මෙරටින් ඔබ සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා ....-පෙ-

උඩ ඉන්නා සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

යට ඉන්නා සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

සරස ඉන්නා සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා ....-පෙ-

දුර වෙසෙන සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

ලඟ වෙසෙන සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා ....පෙ-

දැක ඇති සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

නො දු‍ටු සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

කුඩා සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

මහා සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

මධ්‍යම සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා .... -පෙ-

මෙසේ විස්තර වශයෙන් භාවනා කරනු.

මාතා යථා නියං පුත්තං ආයුසා එකපුත්තමනුරක්ඛෙ

එවං පි සබ්බභූතෙසු මානසං භාවයෙ අපරිමාණං

යනුවෙන් දැක්වෙන එක දරුවකු ඇති මවක සේ ඒ දරුවා ගේ දියුණුවට සැපයට ඇති මහත් වූ කැමැත්ත බඳු බලවත් මෛත්‍රී අධ්‍යාශය ඇති කර ගෙන කියන ලද පරිදි මෛත්‍රී භාවනාව කරන කල්හි මෛත්‍රී භාවනාවට ලක්වන සත්ත්වයන් ගේ සිත්වලට මෙත් වඩන්නාගේ චිත්තයේ පහස ලැබීමෙන් ඒ සත්ත්වයන් තුළ ද මෛත්‍රී චිත්තය ඇති වී ඔවුන් කෙරෙහි පවත්නා වෛර - ක්‍රෝධ - ඊර්ෂ්‍යයා තුනී වීමෙන් ද ඒවායින් සමහරක් සම්පූර්ණයෙන් නැති වීමෙන් ද ඒ සත්ත්වයෝ සුඛිත වෙති. එය මෛත්‍රී භාවනාවෙන් අන්‍යන්ට සිදු වන යහපත ය. අන්‍යයන්ට ඇති වන සුවය ය.

මෛත්‍රීයෙන් අන්‍යයන්ට ලැබෙන්නා වූ සුවය වඩා ලැබෙන්නේ ද ඉක්මනින් ලැබෙන්නේ ද භාවනා කරන තැනැත්තාට සමීපව වෙසෙන සත්ත්වයන්ට ය. එබැවින් මෙත් වඩන ඇතැම් යෝගීන් වෙසෙන වනයන්හි වෙසෙන තිරිසන් සත්ත්වයෝද ඔවුනොවුන් සමගියෙන් වෙසෙති. මෙත් වඩන ඇතැම් යෝගීන් වෙසෙන තැන්වලට පැමිණි කල්හි ජන්මයෙන් ම ඔවුනොවුන් සතුරු සර්ප මුගටි ආදීහු ද සමගි වෙති.

සාම කුමාරයන් හා වන මෘගයන් මිත්‍රව විසුවේ ද විශාක තෙරුන් වහන්සේ වෙසෙන කල්හි සිතුල් පවුවේ භූතයන් සමගියෙන් විසූයේ ද මෛත්‍රීචිත්තයේ ස්පර්ශය ලැබීමෙනි. දුර ඉන්නා සත්ත්වයන්ට මෛත්‍රියේ ඵලය ලැබෙන්නේ මඳ වශයෙනි. යෝගාවචරයා ගේ මෛත්‍රී චිත්තයේ බලවත් කමේ සැටි සැටියට එහි බලය දුරට පැතිරේ. යම් කිසි රටක අවංකව මෙත් වඩන අය බොහෝ දෙනකුන් වුව හොත් ඒ රටට එයින් මහත් සැනසිල්ලක් ඇති වේ.