මෛත්‍රී සහගත කායකර්ම

ශරීරය පිරිසිදු කර දීම්, වස්ත්‍ර පිරිසිදු කර දීම්, වාසස්ථාන පිරිසිදු කර දීම්, ආහාර පාන බෙහෙත් සපයා දීම්, වෙදුන් පමුණුවා දීම් ආදියෙන් රෝගීන්ට උපකාර කිරීමය, මහල්ලන්ට, දුබලයන්ට, අසරණයන්ට උපකාර කිරීම ය, චෛත්‍ය ප්‍රතිමා ගෘහ බෝධ්‍යංගණයන්හි හැමදීම් කසළ ඉවත් කිරීම් ආදි වත් කිරීම ය, භික්ෂූන් වහන්සේලාට සිවුරු සෝදා දීම්, පඬු සපයා දීම්, නෑමට ජලය සපයා දීම්, අසුන් පනවා දීම්, වාසස්ථාන පවිත්‍ර කර දීම්, පාත්‍රාදි පරිභෝග භාණ්ඩ පිරිසිදු කර දීම්, දානය හා ගිලන්පස සපයා දීම්, වාසය කිරීමට ආවාස තනා දීම් ආදියෙන් උපකාර කිරීම ය, ජනයා වැඳුම් කොට පින් සිදු කර ගනිත්වා යි ප්‍රතිමාගෘහ කරවීම ය, චෛත්‍ය කරවීම ය, බෝ රුක් රෝපණය කර වීම ය, ජනයෝ පින්කම් කෙරෙත්වා යි දහම් අසත්වා යි දහම්හල් කරවීම ය, බාලයෝ උගනිත්වා යි පාසැල් කර වීම ය, මහජනයාට ප්‍රයෝජන වෙත්වා’යි වැව් - ළිං - පොකුණු කරවීම ය, ගස් සි‍ටුවීම ය, පාරවල් සෑදීම ය, මිනිසුන් ගමන් කරන තැන්වල ගල් මුල් ක‍ටු ආදිය ඉවත් කිරීම ය, අසරණයෝ වෙසෙත්වා, යි අම්බලම් කරවීම්, ගෙවල් සෑදීම්, ගෙවල් සෙවෙනි කිරීම්, කුඹුරු වැපිරීම් ආදියෙන් අනුන්ට උපකාර වීම, මඟුල් අවමඟුල් වලදී අනුන්ට උපකාර වීම යනාදිය මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මයෝ ය.