අධිෂ්ඨාන පාරමිතාවේ ප්‍රභේද

යම් කිසි අධිෂ්ඨානයක් කර ගෙන සිටින සමහරු තමන්ට අලාභයක් වන කල්හි එය කඩ කරති. අධිෂ්ඨානය කඩ කිරීමෙන් යම් කිසිවක් ලබා ගත හැකි අවස්ථාවක් එළඹිය හොත් ලාභාශාවෙන් අධිෂ්ඨානය කඩ කරති. අඹුදරුවන් ගේ කීම් වලට අවනත වීම් වශයෙන් ද, අඹුදරුවන් ගේ කටයුතු නිසා ද අධිෂ්ඨානය කඩ කරති. එසේ කඩ කරන දුර්වල අධිෂ්ඨානයන් සම්බෝධියට පැමිණීමට ප්‍රමාණ නොවන බැවින් ඒවා අධිෂ්ඨාන පාරමිතාව ලෙස ගණන් ගනු නො ලැබේ. ධනය නිසාවත් අඹු දරු ආදීන් නිසාවත් නොකඩන ශක්තිමත් අධිෂ්ඨානය; අධිෂ්ඨාන පාරමිතාව ය.

ධනාදිය නිසා අධිෂ්ඨානය නො කඩන ඇතැම්හු තමන්ගේ අධිෂ්ඨානයේ පිහිටිය හොත් තමන්ගේ ශරීරාවයවයන්ගෙන් යම් කිසිවකට හානියක් එය රැක ගැනීමට අධිෂ්ඨානය කඩති. ඇස් දෙක අන්ධ වෙන්නට හැර තමන් වහන්සේ කර ගත් අධිෂ්ඨානය නො කැඩූ චක්ඛුපාල තෙරුන් වහන්සේ මෙන් ශරීරාවයව නිසාද අධිෂ්ඨානය නො කඩන්නවුන් ගේ ඉහත කි අධිෂ්ඨානය ට වඩා බලවත් වූ අධිෂ්ඨානය: අධිෂ්ඨාන උප පාරමිතාව ය.

තේමීය කුමාරයන්ගේ අධිෂ්ඨානය බඳු ජිවිතය නිසා ද නො කඩ කරන්නා වූ අධිෂ්ඨානය; අධිෂ්ඨාන පරමත්ථ පාරමිතාව ය.