සත්‍ය පාරමිතාවේ ප්‍රභේද

සත්‍යය කීමෙන් සමහර අවස්ථාවල දී කියන්නා හට නොයෙක් අලාභ හානි විය හැකි ය. සත්‍යය කියුව හොත් තමාගේ ධනයට හෝ අඹු දරු ආදීන්ට හානි විය හැකි ව තිබෙන අවස්ථාවේ දී ධනය රැක ගැනීමට අඹු දරුවන් රැක ගැනීමට බොරු නොකියා සත්‍යය ම කීමත්, පොරොන්දු කඩ නො කළ හොත් ධනයට හෝ අඹු දරු ආදීන්ට හෝ හානියක් විය හැකි තැන දී ධනාදිය නිසා පොරොන්දු කඩ නො කොට සත්‍යයෙහි පිහිටීමත් සත්‍ය පාරමිතාව ය.

සත්‍යය කියුව හොත් තමා ගේ ශරිරාවයවයන්ට හානි විය හැකි අවස්ථාවල දී ශරිරාවයවය රැකීමට බොරු නොකියා සත්‍යය ම කීමත් පොරොන්දු කඩ නො කළහොත් ශරිරාවයවයන්ට හානි විය හැකි අවස්ථාවල දී ශරිරාවයවයන් රැක ගැනීමට ද පොරොන්දු කඩ නො කොට සත්‍යයෙහි පිහිටීමත් සත්‍ය උප පාරමිතාව ය.

සත්‍යය කියුව හොත් ජීවිතය හානි විය හැකි අවස්ථාවල දී ජීවිතය රැක ගැනීමට ද බොරු නොකියා සත්‍යය ම කීමත් පොරොන්දු ඉටු කළ හොත් ජීවිතය හානි විය හැකි අවස්ථාවල දී ජීවිතය රැක ගැනීමට පොරොන්දු කඩ නොකොට සත්‍යයෙහි පිහිටීමත් සත්‍ය පරමාර්ථ පාරමිතාව ය.