අභ්‍යාසය 6.

අඩුතැන් ක්‍රියාපද දමා පිරවිය යුතු:-

කාකා ......................... වරාහා ......................... ගොණා .........................
දාසො ......................... ලෙඛකා ......................... සුනඛො .........................
අස්සා ......................... පණ්ඩිතා ......................... මිත්තා .........................
වාණිජො ......................... රජකො ......................... පුත්තො .........................


මේ ක්‍රියාවලට නාමපද යෙදිය යුතු:-

.........................තිට්ඨන්ති ......................... ඛණන්ති ......................... ආරුහති
.........................නිසීදන්ති ......................... භුඤ්ජන්ති ......................... පචති
.........................සයති ......................... ධාවති ......................... මරති


අඩුතැන් කර්‍මපද යොදා පිරවිය යුතු:

1. පුරිසො .......................... ගච්ඡති 2. සීහා ........................... මාරෙන්ති
3. දාසා ............................. ආහරන්ති 4. පුත්තො .................... උග්ගණ්හාති
5. චොරො ......................... හරති 6. වරාහො ....................... ඛණති
7. වාණිජා ........................ වික්කිණන්ති 8. කුමාරො ................... ඔලොකෙති


15. පුල්ලිඞ්ගයෙහි ඉකාරාන්ත අග්ගි ශබ්දය මෙසේ වරනැගේ:-

විභත්ති එක වචන බහු වචන
01. පඨමා අග්ගි
(=ගින්න)
අග්ගී, අග්ගයො
(=ගිනි)
02. දුතියා අග්ගිං
(=ගින්න)
අග්ගී, අග්ගයො
(=ගිනි)
03. තතියා අග්ගිනා
(=ගින්න විසින්)
අග්ගීභි, අග්ගීහි
(=ගිනි විසින්)
04. චතුත්ථි අග්ගිනො, අග්ගිස්ස
(=ගින්නට)
අග්ගීනං
(=ගිනිවලට)
05. පඤ්චමී අග්ගිනා, අග්ගිම්හා, අග්ගිස්මා
(=ගින්න කෙරෙන්)
අග්ගීභි, අග්ගීහි
(=ගිනිකෙරෙන්)
06. ඡට්ඨී අග්ගිනො, අග්ගිස්ස
(=ගින්න ගේ)
අග්ගීනං
(=ගිනිවල)
07. සත්තමී අග්ගිම්හි, අග්ගිස්මිං
(=ගින්නෙහි)
අග්ගිසු, අග්ගීසු
(=ගිනිවල හෝ ගිනිකෙරෙහි)
08. කරණ අග්ගිනා
(=ගින්න කරණකොට)
අග්ගීභි, අග්ගීහි
(= ගිනි කරණකොට)
09. ආලපන (හෙ) අග්ගි
(=එම්බා ගින්න)
(හෙ) අග්ගී, අග්ගයො
(=එම්බා ගිනි)


මීට සමාන ලෙස වරනැගෙන ශබ්දවලින් සමහරක්:

පාලි වචනය සිංහල තේරුම
පාලි වචනය සිංහල තේරුම
මුනි භික්ෂුව
අරි සතුරා
ඉසි සෘෂියා
අහි සර්පයා
මණි මැණික
කපි වඳුරා
ගිරි පර්වතය
අසි කඩුව
කවි පණ්ඩිතයා
දීපි දිවියා
අතිථි ආගන්තුකයා
රවි හිරු
ගහපති ගෘහපතියා
කුච්ඡි කුස: බඩ
භූපති රජ
උදධි සාගරය
සාරථි රථාචාර්යයා
ජලනිධි මුහුද
අධිපති අධිපතියා
නිධි නිධානය
පති ස්වාමියා
වීහි වී
පාණි අත
ඤාති නෑයා
ව්‍යාධි රෝගය
රාසි සමූහය, ගොඩ
මුට්ඨි මිට
යට්ඨි සැරයටිය