අභ්‍යාසය 5.

සිංහලයට නැගියයුතු:

 1. පුත්තො ධම්මං උග්ගණ්හාති.
 2. මිත්තා සීහෙ ඔලොකෙන්ති.
 3. චොරා අස්සෙ ගණ්හන්ති.
 4. මනුස්සා සකුණෙ කිණන්ති.
 5. ගොපාලො ගොණෙ වීක්කිණාති
 6. බුද්ධො ධම්මං දෙසෙති.
 7. සීහො මිගෙ මාරෙති.
 8. වාණිජස්ස පුත්තා අජෙ වික්කිණන්ති.
 9. මයං වාණිජම්හා මඤ්චෙ කිණාම.
 10. ලෙඛකො මිත්තෙන මග්ගෙ ගච්ඡති.
 11. දාසා මිත්තානං සුනඛෙ හරන්ති.
 12. කාකා ආකාසෙ උඩ්ඩෙන්ති.
 13. අහං බුද්ධං පූජෙමි.
 14. ත්වං දීපං ජාලෙසි.
 15. මයං ධම්මං ජානාම.
 16. දාසො මග්ගෙ කස්සකං ඔලොකෙති.
 17. තුම්හෙ බුද්ධස්ස ධම්මං සුණාථ.
 18. චොරා මනුස්සානං අස්සෙ චොරෙන්ති.
 19. පුරිසො හත්ථෙන දීපං ගණ්හාති.
 20. චන්දො පබ්බතා උදෙති.


පාලියට නැගියයුතු:

 1. සොරා ගෙනෙකු සොරකම් කරයි.
 2. ලියන්නාගේ පුතා අශ්වයෙකු මිළදී ගනී.
 3. ගොවියාගේ පුත්‍රයෝ ධර්මය උගනිත්.
 4. වෙළෙන්දෝ පහන් විකුණත්.
 5. ගොවියා ගොනුන් මිළට ගනී.
 6. මිත්‍රයාගේ පුතා ගමෙහි ඉගෙනගනී.
 7. රජ දිවයින පාලනය කරයි.
 8. අපි වෙළෙන්දාගේ පුතා දකිමු.
 9. වඳුරෝ පක්ෂීන් පෙළත්.
 10. මිනිසාගේ අත් (දෙස) බලව.
 11. සොරු ලෝභයෙන් එළුවන් සොරකම් කරත්.
 12. දාසයෝ ළමයින්ට ආහාර ගෙනෙත්.
 13. අපි බුදුන්ගේ ධර්මය අසමු.
 14. තෙපි සංඝයාට පූජා කරවු.
 15. ළමයා මිත්‍රයාගේ බල්ලා ගෙන එයි.
 16. හොරු මාර්ගයේදී මිනිසුන් මරත්.
 17. ළමයි ගමෙහි සෙල්ලම් කරත්.
 18. කම්කරුවෝ පහන් දල්වත්.
 19. අශ්වයෝ ගමෙන් දුවත්.
 20. සිංහයෝ මුවන් මරත්.