වර්තමාන ක්‍රියා PRESENT TENSE

පච - ධාතුව පිසීමෙහි වැටේ.

එය වත්තමාන කාලයෙහි (කත්තුකාරකයෙහි) මෙසේ වරනැගේ:

පුරුෂය එක වචන බහු වචන
3rd පඨම පුරිස පචති
(=පිසේ: පිසයි)
පචන්ති
(=පිසත්)
2nd මජ්ඣිම පුරිස පචසි
(=පිසෙහි)
පචථ
(=පිසවු: පිසහු)
1st උත්තම පුරිස පචාමි
(=පිසමි)
පචාම
(=පිසමු)

මෙහි පඨම පුරිස ඒකවචනයෙහි ති යන්න ද, බහු වචනයෙහි න්ති යන කොටස ද, මධ්‍යම පුරුෂ ඒක බහු වචන දෙක්හි පිළිවෙලින් සි - ථ දෙක ද, උත්තම පුරුෂයෙහි මි - ම දෙක ද යෙදී තිබෙත්. උත්තම පුරුෂයෙහි පමණක් පච යන්නේ අන්තයෙහි අ - කාරය ආ - කාරයක් වී තිබේ.


මීට සමාන ලෙස වරනැගෙන ක්‍රියා ස්වල්පයක්:

පාලි වචනය සිංහල තේරුම
පාලි වචනය සිංහල තේරුම
ගච්ඡති යයි
පස්සති බලයි; දකී
තිට්ඨති සිටී
හරති ගෙනයයි
නිසීදති හිඳී
ධාවති දුවයි
සයති නිදයි
ලිඛති ලියයි
කීළති ක්‍රීඩාකරයි
වසති වසයි (වාසය කරයි)
ඛාදති කයි
ආහරති ගෙන ඒ
භුඤ්ජති අනුභව කරයි
ආරුහති නගී
භාසති කියයි
යාචති ඉල්වයි
චරති හැසිරේ
ඛණති සාරයි
ධොවති සෝදයි
කසති සීසායි
භවති වේ


අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightඅභ්‍යාසය 3.
keyboard_arrow_rightඅභ්‍යාසය 4.