අභ්‍යාසය 2.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. පුරිසස්ස ගොණා.
 2. මනුස්සානං හත්ථා.
 3. බුද්ධස්ස ධම්මො.
 4. ආකාසම්හි සකුණා.
 5. ගාමෙ මනුස්සා.
 6. අස්සානං පාදා.
 7. ලොකම්හි රුක්ඛා.
 8. භූපාලානං දීපා.
 9. පාසාණෙ සීහො.
 10. මඤ්චස්මිං කුමාරො.
 11. ආකාසෙ සුරියො.
 12. දීපස්ස ආලොකො.
 13. රුක්ඛෙසු වානරා.
 14. භූපාලස්ස අස්සො.

පාලියට නැගියයුතු:

 1. එළුවාගේ පාදයෝ.
 2. වඳුරන්ගේ අත්වලින්.
 3. සිංහයාගේ ශරීරය.
 4. ගමේ ළමයි.
 5. අහසෙහි හඳ.
 6. ගල උඩ බල්ලාගේ.
 7. ඇඳ උඩ මිනිසා.
 8. හිරුගේ එළියෙන්.
 9. ගසෙහි පක්ෂීහු.
 10. මිනිසාගේ ගම.
 11. ලෝකයේ දිවයින්.
 12. ගොනාගේ පාවලින්.
 13. බුදුන්ගේ ධර්මයෙහි.
 14. රජුගේ ගම්වල.
 15. මාර්ගයෙහි අශ්වයෝ.

(ශිෂ්‍යයන් ලවා මෙහි පෙනෙන ශබ්ද කීපයක් පුරිස ශබ්දය මෙන් වරනැඟවීම ද, මේ අභ්‍යාසයෙහි නොදැක් වූ වචන දී ඔවුන් ලවා සිංහලට හා පාලියට පරිවර්‍තනය කරවීම ද ගුරුවරයා විසින් කටයුතු වේ.)