අභ්‍යාසය 1.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. මනුස්සානං.
 2. දෙවෙ.
 3. හත්ථං.
 4. පාදම්හි.
 5. කායෙන.
 6. බුද්ධෙසු.
 7. ධම්මො.
 8. සංඝම්හා.
 9. කුමාරස්ස.
 10. භූපාලෙහි
 11. වාණිජාය.
 12. මිත්තස්මිං.
 13. ලෙඛකානං.
 14. දාසම්හි.
 15. ගොපාලෙන.
 16. පුත්තෙහි.
 17. පාදං.
 18. දාසො.
 19. කස්සකා.
 20. රජකෙසු.

පාලියට නැගියයුතු:

 1. දෙවියාගේ.
 2. මිනිසුන් කෙරෙහි.
 3. අත්වල.
 4. පාවලින්.
 5. රජුන්ගේ.
 6. ළමයාට.
 7. බුදුවරු.
 8. ධර්මයෙහි.
 9. සංඝයාගේ.
 10. පුත්‍රයා කෙරෙන්.
 11. දාසයන්ට.
 12. සොරා විසින්.
 13. මිත්‍රයන්ට.
 14. පයේ.
 15. ලියන්නන් විසින්.
 16. ගොවියා කෙරෙහි.
 17. ගොපල්ලන්.
 18. වෙළෙන්දා.
 19. කම්කරුවා කෙරෙන්.
 20. මිනිසා විසින්.


පුරිස ශබ්දයට සමාන තවත් ශබ්ද

පාලි වචනය සිංහල තේරුම
පාලි වචනය සිංහල තේරුම
අස්ස අශ්වයා
ගාම ගම
ගොණ ගොනා
රුක්ඛ ගස
සුනඛ බල්ලා
චන්ද හඳ
සීහ සිංහයා
සූරිය හිරු
මිග මුවා
පාසාණ ගල
අජ එළුවා
ලොක ලොව
වානර වඳුරා
ආලොක එළිය
සකුණ පක්‍ෂියා
මඤ්ච ඇඳ
කාක කාක්කා
ආකාස අහස
වරාහ ඌරා
මග්ග මාර්ගය