සම්පූර්‍ණ වචනමාලාව

INDEX

ලිඞ්ගාදිය ඇඳින්වීමට යෙදූ ලකුණු:

පු - පුල්ලිඞ්ග පූ. ක්‍රි. - පූර්වක්‍රියා

ඉ - ඉත්‍ථිලිඞ්ග ක්‍රි. වි. - ක්‍රියා විශේෂණ

න - නපුංසකලිඞ්ග නි. - නිපාත

3 - තුන්ලිඟු

අලිංගික ශබ්දවලට ද ක්‍රියාවලට ද කිසි ලකුණක් නො යොදන ලදී.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_right පාලි - සිංහල
keyboard_arrow_right සිංහල - පාලි