අභ්‍යාසය 31.

සිංහලට නැගියයුතු:-

 1. හීයො අරඤ්ඤං ගතො පුරිසො අහිනා දට්ඨො මරි.
 2. රුක්ඛතො ඔතිණ්ණා පක්ඛී දාරකෙන මාරිතා හොන්ති.
 3. ගාමතො නික්ඛන්තා[37] ගාවියො ඛෙත්තෙ තිණං ඛාදිත්‍වා වාපිතො ජලං පිවිස්සන්ති.
 4. වාණිජෙහි නගරතො ආහටානි භණ්ඩානි ඉමෙසු ගාමෙසු මනුස්සෙහි කීතානි.
 5. තාය කඤ්ඤාය පචිතො ඔදනො අටවිතො ආගතෙහි තස්සා භාතරෙහි භුත්තො හොති.
 6. කුතො තුම්හෙහි ඉමානි වත්‍ථානි තානි පදුමානි ච කීතානි?
 7. සා යුවති මාතිතො පිතිතො ච ලද්ධං ධනං ගණ්හිතුං න ඉච්ඡති.
 8. කුද්ධො සො භූපති තස්මිං නගරෙ වුත්‍ථෙ සබ්බෙ මනුස්සෙ තතො නීහරාපෙසි[38].
 9. ගෙහතො ආගතා එකා දාරිකා ඉධ නිසින්නං අඤ්ඤං දාරිකං පහරි.
 10. තාය පහටා සා කඤ්ඤා තස්සා මාතුයා සන්තිකං ගන්ත්‍වා රොදි.[39]
 11. භූපති තෙහි වඩ්ඪකීහි කතානි ගෙහානි පස්සිත්‍වා තෙසං ධනං දාපෙසි.
 12. අග්ගිනා දඩ්ඪො වාණිජස්ස පුත්තො දාසෙහි වෙජ්ජස්ස සන්තිකං නීතො හොති.
 13. අග්ගිතො උදකතො චොරතො ච මනුස්සානං භයං උප්පජ්ජති[40].
 14. නගරතො නික්ඛන්තා චොරා මනුස්සෙහි ධනං ගාහාපෙත්‍වා අටවිං ගච්ඡිංසු.

 

පාලියට නැගියයුතු:- 

 1. මොනරා ගසෙන් බැස පර්‍වතයට ගියේය.
 2. සර්පයා විසින් ඩසිනලද පුරුෂයා ඔහුගේ නෑයන් විසින් වෙදකු වෙත ගෙන යන ලදී.
 3. මේ ස්ත්‍රිය ඇගේ සොහොයුරියගෙන් ලැබුණු ධනය ගන්ට කැමති නො වේ.
 4. ගමෙන් ආ මිනිහා මේ කඩයෙන් බඩු ගත්තේය.
 5. මව කී දෙය ඇසූ ළමයා මළ මිනිසා සමීපයට නො ගියේය.
 6. මාගේ නැන්දාගේ දෙන්නු වනයෙන් අවුත් දාසියන් විසින් ගෙනෙන ලද තණකොළ කන්නාහ.
 7. නිදන මිනිසකු දුටු ගෘහපතියා තමාගේ පුත්‍ර‍යන්ට ඔහු වෙත නො යා යුතුය යි කීය.
 8. බත් පිසන තරුණිය විසින් දුවන මුවෙක් දක්නාලදී.[41]
 9. ඇය පිසූ බත යාචකයන්ට ද දෙනුන්ට ද දෙනලදී.
 10. ඔවුන් පර්‍වතයෙහි සෑදු ගෙය ඇතකු විසින් බිඳ දමන ලදී.
 11. කිපියාවූ රජු විසින් නුවරට ආ සියලු මිනිස්සු මරණ ලදහ.
 12. ඇතා විසින් බිඳිනලද අත්ත බිම වැටුණේය. පසුව දෙනුන් විසින් එහි කොළ කනලදී.
 13. ඒ දැරිය විසින් රාජ දේවියගෙන් ඈට ලැබුණු[42] මල්දම අන් දැරියකට දෙන ලදි.
 14. ඔවුන් විසින් මිළ දී ගත් අශ්වයා සොරෙකු විසින් ගෙනයන ලදී.


පහත පෙනෙන වාක්‍ය කර්මකාරකයට පෙරළිය යුතු:-

 1. වඩ්ඪකී ගෙහානි කරොති.
 2. අස්සො රථං ආකඩ්ඪති.
 3. දාසා අස්සෙ ආහරිංසු.
 4. හත්‍ථී රුක්ඛං ගාමං හරති.
 5. චොරො තුම්හෙ පහරී.
 6. මනුස්සො හත්‍ථිං බන්‍ධති.
 7. දාසො අස්සං ආකඩ්ඪති.
 8. නාරි ඔදනං පචිස්සති.
 9. කස්සකො ඛෙත්තං කසති.
 10. චොරා අම්හාකං ගොණෙ බන්‍ධන්ති.