අභ්‍යාසය 25.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. ඉමෙසං දසන්නං ධනවන්තානං පඤ්චමො සුඛං ජීවති.
 2. අයං දීපි සනිකං ආගන්ත්‍වා සහසා ගාවියා උපරි පති.
 3. අට්ඨන්නං කඤ්ඤානං ඡට්ඨා ගාවිං දළ්හං බන්‍ධිත්‍වා වාපිං නෙසි.
 4. ඉමෙ පඤ්ච දාරකා අභිණ්හං මග්ගෙ ධාවන්තා කීළන්ති.
 5. ඉමෙසු නවසු සිස්සෙසු පඤ්චමො සාධුකං උග්ගණ්හාති.
 6. භික්ඛූ භගවතො සන්තිකං ආගන්ත්‍වා වන්දිත්‍වා එකමන්තං නිසීදිංසු.
 7. සො සෙට්ඨි ධනං පඤ්චධා[27] විභජිත්‍වා පඤ්චන්නං ධීතරානං අදාසි.
 8. තස්ස ඡට්ඨාය ධීතුයා පුත්තො ද්වික්ඛත්තුං ඉමං නගරං ආගච්ඡි.
 9. පඨමං තෙ අස්සා රථං සමං ආකඩ්ඪිංසු, දුතියං සීඝං ධාවිංසු.
 10. මම අට්ඨන්නං භාතරානං චතුත්‍ථො දුක්ඛං වසති.
 11. කථං තෙ චත්තාරො වාණිජා තත්‍ථ වසන්තා භණ්ඩානි වික්කිණන්ති?
 12. සො ධීතරං එවං වත්‍වා සහසා අඤ්ඤං ඨානං ගච්ඡි.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. ඒ ළමයි සදෙන නිතර මෙතැන්හි ක්‍රීඩා කරත්.
 2. මේ ගොවියන් සත්දෙන අතුරෙන් සතරවැන්නා සැපසේ ජීවත් වෙයි.
 3. රජතෙමේ දෙවරක් නුවරින් පිටත අවුත් මේ වැවෙහි නෑවේය.
 4. අශ්වයෝ සමලෙස රථ අදිමින් වහා දුවති.
 5. මේ භික්ෂූන් සත්නම අතුරෙන් තෙවැන්නා මනාසේ සිල් නොරකියි.
 6. ඒ වෙළෙන්දෝ දොළොස්දෙන බුදුන් වෙතට ගොස් ධර්‍මය ඇසීමට එක් පසෙක හිඳගත්හ.
 7. සොරෙක් හදිසියෙන් අවුත් මාගේ කුඩය ගෙන දිව්වේය.
 8. මාගේ මිත්‍ර‍යාගේ පුත්‍ර‍යන් පස්දෙන අතුරෙන් තෙවැනියා දුකසේ ඉගෙන ගනියි.
 9. ඔවුහු හෙමින් ගංඉවුරට ගොස් එහි ඇවිද වෙන්ව හැරී ආහ.[28]
 10. ඔහුගේ සවැනි සොහොයුරාගේ දෙවැනි දුව වහා ඉගෙනගනී.
 11. ගොවිතෙම ගොනෙකු දැඩිලෙස බැඳ කුඹුරට ගෙනගොස් එය සීසෑවේය.
 12. රජතෙම රාජ්‍යය සතර කොටසකට[29] බෙදා පුතුන් සිවුදෙනාට දුන්නේය.


65.
කාරක විස්තරය

පුරිසො රුක්ඛං ඡින්‍දති(=මිනිසා ගස කපයි) කීකල්හි ‘ පුරිසො ’ යන්න සිඳීමේ ක්‍රියාව කරන්නා බැවින් කර්‍තෘ (= කත්තු ) නම් වේ. ‘ රුක්ඛං ’ යන්න සිඳීම ලබන බැවින් කර්‍ම ( කම්ම ) නම් වේ. ‘ ඡින්‍දති ’ යනු පුරුෂයාගේ ක්‍රියාවයි .

මේ කර්‍තෘ කර්‍මාදීන්ට ‘කාරක’ යන නමක් ඇත්තේයි. ඒ වචනයේ අර්‍ථය නම්:- ‘ක්‍රියාව සම්පාදනය කරන්නා’ යනුයි. ඒ අර්‍ථයෙන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන් ගැනෙන්නේ කර්‍තෘ හෙවත්
(1) කර්‍තෘ කාරකයයි.

අප්‍ර‍ධාන වශයෙන්
(2) කර්‍මකාරක
(3) රණකාරක
(4) සම්ප්‍ර‍දානකාරක
(5) අපාදානකාරක
(6) ආධාරකාරක යන පද පස ද ගනු ලැබේ.

මෙහි (1) ක්‍රියාව කරන්නා කර්‍තෘකාරකයෙහි වැටේ. පඨමා විභක්තිය ද තතියා විභක්තිය ද මේ සඳහා යෙදිය හැකියි. කර්‍තෘ පඨමාවෙන් සිටි කල ‘උක්තකර්‍තෘ’ යයි කියනු ලැබේ. තතියාවෙන් සිටිවිට ‘අනුක්තකර්‍තෘ’ යයි කියනු ලැබේ.

(2) කරනු ලබන දෙය කර්‍මකාරකයෙහි වැටේ. දුතියා විභක්තිය ද පඨමා විභක්තිය ද මේ සඳහා යෙදිය හැකියි. කර්‍මය දුතියාවෙන් සිටි කල අනුක්තය යි ද පඨමාවෙන් සිටි කල උක්ත ය යි ද කියනු ලැබේ.

(3) යම් දෙයක් කරණකොටගෙන, යමක උපකාරයෙන් ක්‍රියාව කරනු ලැබේ ද, ඒ දේ කරණකාරකයෙහි වැටේ. (ඵරසුනා ඡින්‍දති) = ‘පොරවෙන් කපයි’ යන තැන ක්‍රියාව සම්පූර්‍ණ කිරීමට පොරොව උපකාර වේ. මේ සඳහා කරණ විභක්තිය යෙදිය යුතුයි.

(4) යමෙකුට දෙනු ලැබේ ද, කැමතිවනු ලැබේ ද, ඒ දෙනු ලබන්නා හෝ කැමතිවනු ලබන්නා සම්ප්‍ර‍දානකාරකයෙහි වැටේ. (භික්ඛූනං චීවරානි දෙන්ති = භික්‍ෂූන්ට සිවුරු දෙත්, යන තැන දීම ලබන්නේ භික්ෂූහුයි. එබැවින් ‘භික්ඛූනං’ යන්න සම්ප්‍ර‍දාන කාරකයෙහි වේ.) මේ සඳහා චතුත්‍ථි විභක්තිය යෙදියයුතු.

(5) යමක් කෙරෙන් වෙන් වේද, භයවේ ද ඒ දේ හෝ පුද්ගලයා අපාදාන කාරකයෙහි වැටේ. ඵලං රුක්ඛම්හා පතති යන තැන වෙන්වීමයි. ‘දාරකා සීහම්හා භායන්ති’ යන තැන භයවීමයි. මේ සඳහා පඤ්චමී විභක්තිය යෙදියයුතු.

(6) යම් දෙයක් ක්‍රියාවගේ පිහිටා සිටීමට ආධාරවේ ද ඒ දෙය ආධාරකාරකයෙහි වැටේ. (‘මනුස්සො භූමියං තිට්ඨති’) යන තැන ‘භූමියං’ යන්න මනුෂ්‍යයාගේ සිටීමට ආධාර වේ. මේ සඳහා සත්තමී විභක්තිය යෙදියයුතු.


පුරිසො ගාමා නික්ඛමිත්‍වා අටවියං ඨත්‍වා හත්‍ථෙසු ඵරසුං ආදාය රුක්ඛං ඡින්‍දති’ (=පුරුෂයා ගමින් නික්ම වනයෙහි සිට අත්වලින් පොරව ගෙන ගස කපයි) යන වාක්‍යයෙහි:

පාලි වචනය

කාරකය

පුරිසො

කර්‍තෘකාරකයෙහියි.

ඵරසුං, රුක්ඛං

කර්‍මකාරකයෙහියි.

හත්‍ථෙහි

කරණකාරකයෙහියි.

ගාමා

අපාදානකාරකයෙහියි.

අටවියං

ආධාරකාරකයෙහියි.


සො භික්ඛූ ගෙහෙ නිසීදාපෙත්‍වා තෙසං චීවරානි දත්‍වා ගෙහා නික්ඛමිත්‍වා රථෙන නගරං අගමාසි” (=හෙතෙම භික්ෂූන් ගෙහි හිඳුවා උන්වහන්සේලාට සිවුරු දී ගෙයින් පිටත්ව රථයෙන් නුවරට ගියේය) යන වාක්‍යයෙහි:

පාලි වචනය

කාරකය

‘සො’

කර්‍තෘකාරකයෙහියි

භික්ඛූ, චීවරානි, නගරං

කර්‍මකාරකයෙහියි.

‘රථෙන’

කරණකාරකයෙහියි.

‘තෙසං’

සම්ප්‍ර‍දානකාරකයෙහියි.

‘ගෙහා’

අපාදානකාරකයෙහියි.

‘ගෙහෙ’

ආධාරකාරකයෙහියි.

ඉතිරිපද පූර්‍වක්‍රියා ද අවසාන ක්‍රියාව ද වෙති.