අභ්‍යාසය 24.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. ගච්ඡන්තෙසු දසසු පුරිසෙසු සත්තමො වාණිජො හොති.
 2. තස්ස සත්තමා ධීතා අට්ඨමාය එකං වත්‍ථං අදාසි.
 3. චතස්සන්නං යුවතීනං තතියාය භාතා පඤ්ච අස්සෙ ආනෙසි.
 4. මය්හං පිතා සත්තතිමෙ වස්සෙ පඤ්චමෙ මාසෙ කාලමකාසි.
 5. මයං ඉතො ඡට්ඨෙ වස්සෙ චතූහි පුරිසෙහි සද්ධිං දුතියං නගරං ගමිස්සාම.
 6. අට්ඨමො එඩ්වඩ්නාමො භූපති තස්ස පඨමස්ස භාතුනො රජ්ජං දත්‍වා සීහාසනා අපගච්ඡි.
 7. ඡට්ඨො පරක්කමබාහු භූපති පුබ්බෙ ලඞ්කායං ජයවද්ධනපුරෙ රජ්ජං කරි.
 8. ඉමිස්සා පාඨසාලාය අසීතියා සිස්සෙසු පඤ්චවීසතිමො හීයො ගම්භීරෙ උදකෙ පති.
 9. අම්හාකං පිතරො ඉතො පඤ්චමෙ වස්සෙ බහූහි මනුස්සෙහි සද්ධිං අනුරාධපුරං ගමිස්සන්ති.
 10. ද්වීසු පාඨසාලාසු පඨමාය තිසතං සිස්සා උග්ගණ්හන්ති.
 11. ද්වින්නං ධනවන්තානං දුතියො තිංසතියා යාචකානං දානං අදාසි.
 12. නහායන්තීසු පඤ්චසු නාරීසු තතියාය භත්තා ධනවා හොති.
 13. භත්තං පචන්තීනං තිස්සන්නං ඉත්ථීනං දුතියා නහායිතුං ගමිස්සති.
 14. භගවා පඨමං වස්සං බාරාණසියං ඉසිපතනාරාමෙ විහරි.
 15. තදා සො පඤ්චන්නං භික්ඛූනං බහුන්නං මනුස්සානං දෙවානං ච පඨමං ධම්මං දෙසෙසි.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. වෙළෙඳුන් දසදෙන අතුරෙන්[24] පස්වැනියා මැණික මිළ දී ගත්තේය.
 2. සිවුවෙනි ධනවතා මෙයින් තෙවෙනි දිනයේ සියයක් යාචකයන්ට දන් දෙන්නේය.
 3. පාඨශාලා තුනෙන් පළමු වැන්නෙහි අටසියයක් ශිෂ්‍යයෝ ඇත්තාහ.
 4. මාගේ සිවුවැනි සොහොයුරා කොළඹ පස්වැනි වීථියෙහි සවැනි ගෙයි වාසය කරයි.
 5. අපි දෙවැනි වර්‍ෂයේ තෙවැනි මාසයේ සත්වැනිදා නුවර යන්නෙමු.
 6. ඔහුගේ දසවැනි පුත්‍ර‍යා සවැනි මාසයේ විසිපස් වැනිදා මෙහි එන්නේය.
 7. ස්ත්‍රීන් සත්දෙන අතුරෙන් සවෙනි ස්ත්‍රිය රතු වස්ත්‍ර‍යක් ද පස්වෙනි ස්ත්‍රිය නිල් වස්ත්‍ර‍යක් ද හඳියි.
 8. සත්වැනි ඇඩ්වඩ් රජුගේ පුත්‍ර‍ වූ පස්වැනි ජෝජ් රජ මින් අවුරුදු තුනකට පෙර[25] කාලක්‍රියා කෙළේය.
 9. ඉන්පසු ඔහුගේ පළමුවැනි පුත්‍ර‍යා අටවැනි ඇඩ්වඩ් නම් රජ විය.
 10. මම මේ අසුන් අටදෙනාගෙන් දෙවෙනියා රුපියල් දෙසියයකින් ගන්නෙමි.
 11. මේ පාඨශාලාවෙහි අසූවක් ශිෂ්‍යයන් අතුරෙන් විසිවැනියා ඊයේ මළේය.
 12. මාගේ සවැනි සොහොයුරා සිවුවැනියා සමග දසවැනිදා මෙහි එන්නේය.
 13. ඔහුගේ තෙවෙනි සොහොයුරාගේ දෙවෙනි දුව මේ පාඨශාලාවෙහි උගනී.
 14. රාජදේවියගේ පළමුවැනි සොහොයුරිය මෙයින් තුන්මසකින් අනුරාධපුරය බලන්ට යන්නීය.
 15. දුටුගැමුණු රජ[26] සූවිසි හවුරුද්දක් අනුරාධපුරයෙහි රාජ්‍යය කෙළේය.