අභ්‍යාසය 22.

පහත පෙනෙන වාක්‍යයන් සිංහලට නගා විශේෂණ පද පෙන්විය යුතු:-

 1. සෙතා ගාවියො ඛෙත්තෙ ආහිණ්ඩිත්‍වා බහුං තීණං ඛාදිංසු.
 2. මය්හං මාතා නීලානි උප්පලානි ආනෙත්‍වා චෙතියං පූජෙසි.
 3. මයං සුවෙ රත්තානි පදුමානි භඤ්ජිතුං තං වාපිං ගමිස්සාම.
 4. සෙතා ච රත්තා ච ගොණා තිණං ඛාදිතුං අටවියං ආහිණ්ඩන්ති.
 5. සො නීචං පීඨං ආනෙත්‍වා භූමියං ඨපෙත්‍වා තත්‍ථ නිසීදි.
 6. තුය්හං පිතා මහන්තං රුක්ඛං ඡින්‍දිත්‍වා පාතෙසි.
 7. අස්මිං විහාරෙ මහන්තං චෙතියං අත්‍ථි.
 8. දාසො දීඝාය රජ්ජුයා රත්තං ගාවිං රුක්ඛෙ බන්‍ධි.
 9. තස්මිං වනෙ බහවො උච්චා රුක්ඛා සන්ති.
 10. පඤ්ඤවතො පුරිසස්ස බාලා ධීතා පක්කානි ඵලානි ආහරිත්‍වා අප්පකානං දාරකානං අදාසි.
 11. තස්සා මහල්ලිකාය ඉත්‍ථියා නත්තා උත්තානෙ ජලෙ නහායති.
 12. බලවන්තා කාලා ගොණා උච්චෙසු ගිරීසු චරිත්‍වා බහූනි පණ්ණානි ඛාදන්ති.
 13. මාලිනී නාරී රස්සෙන මග්ගෙන ඛුද්දකං ගාමං ගච්ඡති.
 14. බාලා කඤ්ඤා මුදුනා හත්‍ථෙන සෙතානි පදුමානි ගණ්හාති.
 15. බහුන්නං[18] බාලානං පුත්තා තස්සා නදියා ගම්භීරෙ ජලෙ පතිත්‍වා මරිස්සන්ති.
 16. මම භාතරානං මජ්ඣිමො උච්චෙ පීඨෙ නිසීදිත්‍වා ආමානි ඵලානි ඛාදති.


සංලක්‍ෂ්‍යය:
මාලී - ආදි ඊකාරාන්ත පදයන් ස්ත්‍රීලිංගික විශේෂණ බවට පැමිණෙන විට ඉනී - ප්‍ර‍ත්‍යයක් ගෙන “මාලිනී, සාමිනී” ආදි වශයෙන් සිටිත්. මහල්ලක - ආදි පදයන් ස්ත්‍රී ලිංගික වනවිට “මහල්ලිකා, ඛුද්දිකා” ආදී වශයෙන් සිටිත්.

පාලියට නැගියයුතු:

 1. සුදු වූ ද රතු වූ ද ගොන්නු තණ කමින් කුඩා කෙතෙහි සිටිත්.
 2. කළු දෙන අර මහ වැවෙන් බොහෝ දිය බීවාය.
 3. බොහෝ කන්‍යාවෝ රතු රෙදි හැඳ ඒ මහා නගරයෙහි විශාල වෙළඳ ශාලාවකට ගියහ.
 4. අර මහළු ස්ත්‍රියගේ සියලු පුත්තු බලවත්තු හෝ ධනවත්තු නොවෙති.
 5. අපේ දරුවෝ සැම විටම අමු ගෙඩි කෑමට කැමතිවෙති.
 6. ඒ අඥාන ස්ත්‍රී පළල්වූ ගඟට ගොස් එහි ගැඹුරු දියෙහි වැටුණි.
 7. අපි දික් මගකින් කුඩා ගමකට පැමිණ එහි මහත්වූ ශාලාවක සිටියෙමු.
 8. බොහෝ ස්ත්‍රීහු උස් ගස්වලින් ඉදුණු ගෙඩි ගෙනවුත් කඩවල වෙළඳුන්ට වික්කාහ.
 9. ළමයා මිටි ගසකට නැගී එහි සුදු මල් කඩා එකතු කෙළේය.
 10. ශක්තිමත් මිනිහා අර කුඩා උයනෙහි උස් වූ ද මිටි වූ ද ගස් කැපුවේය.
 11. කළු ගොන්නු උස් කන්දට ළංවූ කර්‍කශ පොළොවෙහි නිදත්.
 12. බොහෝ මිනිස්සු විශාල වූ සමුද්‍ර‍ය තරණය කොට මේ දර්‍ශනීය දිවයිනට එත්.
 13. මේ විශාල නගරයෙහි ලොකු ගෙවල් ද, පළල් වීථි ද, දික් මාර්‍ග ද, බොහෝ උයන් ද ඇත්තාහ.
 14. ළදරුවාගේ මෘදු අත අර පහනේ දැල්ලෙන් දැවුණේය.
 15. දාසයා අර දික් ගඟේ ඉවුරෙහි වූ කුඩා කුඹුරෙන් බොහෝ තණකොළ ගෙනාවේය.

.