අභ්‍යාසය 20.

අස්ස. ඉමෙ. ඉමං. ඉමස්මිං. කස්ස. තස්මිං. තාසං. සබ්බෙ. සො. යෙ. තෙ. ඉමානි. එතෙ. සබ්බේසං. තස්සා.”

යන වචනයන් යෝග්‍ය ලෙස දමා පහත පෙනෙන වාක්‍යයන්ගේ අඩුතැන් පිරවිය යුතු -

 1. ........................................... භාතා වනං ගන්ත්වා සීහං විජ්ඣි.
 2. අම්හාකං පිතරො ......................................... ගෙහං කිණිංසු.
 3. ............................ පුරිසා ඵලානි ඔචිනිත්වා වික්කිණන්ති.
 4. ....................... රුක්ඛෙ පුප්ඵානි න සන්ති; පණ්ණානි සන්ති.
 5. ..................................................... ධාවිත්වා පතිත්වා උට්ඨාසි.
 6. ............................. පුත්තා ............................ ගොණං පහරිංසු?
 7. යුවතීනං මාතරො ............................................. වත්‍ථානි අදංසු.
 8. ............................... වනෙ සීහා න සන්ති, ව්‍යග්ඝා වසන්ති.
 9. ............................ විහාරං ගන්ත්වා ධම්මං සුණිස්සන්ති.
 10. .................. පුඤ්ඤං කරිස්සති ........................ සග්ගෙ නිබ්බත්තිස්සති.
 11. පීඨෙසු නිසීදිංසු ........................ නගරෙ ආපණං අගමිංසු.
 12. කො ..................................................................... ආයුධානි ආහරි?
 13. ............................. පදුමානි ඔචිනිතුං නදිං ගමිස්සන්ති.
 14. ...................................................................... පුත්තා මරිස්සන්ති.
 15. කුමාරී වත්‍ථං කිණිත්වා .................................... භාතුනො අදාසි.


පහත පෙනෙන වාක්‍යයන්හි අඩුතැන් මෙම පූර්‍ව ක්‍රියාවලින් ගැළපෙන එකක් හෝ දෙකක් යොදා පිරවිය යුතු:

පචිත්‍වා, භුඤ්ජිත්‍වා, සයිත්‍වා, ගන්ත්‍වා, ආගන්ත්‍වා, සුත්‍වා. (=අසා) ආහරිත්‍වා, දත්‍වා, ඔචිනිත්‍වා, රක්ඛිත්‍වා, කත්‍වා, ඛාදිත්‍වා, මාරෙත්‍වා, කිණිත්‍වා, නහාත්‍වා

 1. තස්ස පුත්තො භත්තං ............................................ සයිත්වා කීළි.
 2. සබ්බා ඉත්‍ථියො ............................... භුඤ්ජිත්වා සයිස්සන්ති.
 3. අහං ගාමං ............................................. ඵලානි ආනෙස්සාමි.
 4. කුමාරී මඤ්චෙ ........................... උට්ඨහිත්වා භත්තං භුඤ්ජි.
 5. කුමාරියා මාතා වාපියං ......................................... භුඤ්ජිස්සති.
 6. තා ඉත්‍ථියො නදියං පදුමානි ..................... නගරෙ වික්කිණිංසු.
 7. තාසං මාතරො අටවිං ....................... දාරූනි ................ ආහරිස්සන්ති.
 8. තුය්හං පිතා විහාරං ......................... ධම්මං ...................... ආගමිස්සති.
 9. එකො සීහො ගාමං .............................. මනුස්සං ....................... අගමාසි.
 10. තුම්හෙ ඵලානි .......................... නගරං .......................... වික්කිණාථ.
 11. දානං ..................................... සීලං ........................... පුඤ්ඤං ලභන්ති.
 12. පුඤ්ඤානි ................................ සග්ගෙ නිබ්බත්තන්ති.
 13. ව්‍යග්ඝො මිගං ..................................... සයි.
 14. ඉමෙ මනුස්සා ආපණං ......................... වත්‍ථානි ........................ ආගමිංසු.