අභ්‍යාසය 19.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. අයං සීහො තම්හා වනම්හා නික්ඛම්ම ඉමස්මිං මග්ගෙ එකං ඉත්‍ථිං මාරෙසි.
 2. සො තාසං යුවතීනං තානි වත්‍ථානි වික්කිණිත්‍වා මූලානි ලභිස්සති.
 3. ඉමිස්සා ධීතරො අස්මා වනම්හා ඉමානි ඵලානි ආහරිංසු, අඤ්ඤා නාරියො තානි ඛාදිතුං ගණ්හිංසු.
 4. ඉමා සබ්බා යුවතියො තං විහාරං ගන්ත්‍වා ධම්මං සුත්‍වා බුද්ධං වන්‍දිස්සන්ති.
 5. ඉමෙ මනුස්සා යානි පුඤ්ඤානි වා පාපානි වා කරොන්ති, තානි තෙ අනුගච්ඡන්ති.
 6. තස්සා කඤ්ඤාය මාතා දක්ඛිණාය දිසාය ඉමං ගාමං ආගන්ත්‍වා ඉධ චිරං වසිස්සති.
 7. තස්ස නත්තා ඉමස්ස භාතරා සද්ධිං නගරං ගන්ත්වා තානි භණ්ඩානි කිණිස්සති.
 8. තා නාරියො එතාසං සබ්බාසං කුමාරීනං හත්‍ථෙසු පදුමානි ඨපෙසුං.
 9. තස්සා රාජිනියා තා දාසියො ඉමෙහි රුක්ඛෙහි ඉමානි පුප්ඵානි ඔචිනිත්වා ඉමා මාලා කරිංසු.
 10. කෙසං සො ඉමං ධනං දත්වා සුඛං ලහිස්සති?
 11. යො මග්ගෙ ගච්ඡති, තස්ස පුත්තො සුරං පිවිත්වා එත්‍ථ සයති.
 12. කෙ තං ඛෙත්තං ගන්ත්වා තිණං ආහරිත්‍වා ඉමාසං ගාවීනං දත්‍වා ඛීරං ලභිතුං ඉච්ඡන්ති?

 

පාලියට නැගියයුතු: 

 1. එක්තරා මිනිහෙක් ඒ සොහොනට ගොස් ඒ මල් නෙලා මෙහි ගෙනාවේය.
 2. මේ සිංහදෙන ඒ වනයෙන් පිටත අවුත් මෙතැනදී දෙනක මැරුවාය.
 3. අර ස්ත්‍රියගේ ස්වාමිපුරුෂයා කඩයෙන් මේ රෙදි ගෙනැවිත් ඔහුගේ මුනුබුරන්ට දුන්නේය.
 4. ඔබටත් මටත් බඩු ගෙන ඒම පිණිස කවරෙක් කොළඹට යන්නේ ද?
 5. හෙට ඔහුගේ සහෝදරවරු ඒ වනයට ගොස් මීපැණි හා ගෙඩි එකතුකර ගන්නාහ.
 6. ඇගේ සොහොයුරියෝ මේ දෙනුන්ට තණකොළ ගෙන ඒම පිණිස අර කෙතට ගියහ.
 7. මම මේ පියුම් හා මල් අර ගමේ එක්තරා ස්ත්‍රියකගෙන් ලදිමි.
 8. අද මෙනුවර සියලු තරුණියෝ අර ගඟට ගොස් එහි නාන්නාහ.
 9. ඔවුහු ඒ වෙළෙඳුන්ට දෙනුන් විකුණා ඒ මුදලෙන් රෙදි ද මල්දම් ද කුඩ ද ගත්තාහ.
 10. ඔවුහු ඒ බඩු අර වෙළෙඳ සැලේ එක් වෙළෙන්දෙකුට දීමට ගෙනාහ.
 11. ඊයේ කවර කෙනෙක් මේ වනයෙහි සිංහයකු මැරුවාහු ද?
 12. කවර ස්ත්‍රියක් ඇගේ මල්දම සොරකම්කොට වීථියෙහි දිව්වා ද?